Realizacja 2008

Informacja z realizacji projektu w 2008 r

 

Realizacja projektu „ Aktywizacja społeczno-zawodowa a terenie gminy Kiełczygłów” w roku 2008 współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 7.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki  rozpoczęła się z opóźnieniem dn.01.08.2008r.-31.12.2008r.
 
Beneficjenci nie byli do końca zdecydowani aby wziąć udział w szkoleniach zawodowych. Chętnie uczęszczali na zajęcia warsztatowe (indywidualne jak i grupowe) z doradcą zawodowym, psychologiem i terapeutą uzależnień.
 
Na odbycie kursu na prawo jazdy kat. „B” oraz kurs obsługi komputera  wyraziła chęć jedna osoba.

Sprawozdanie z realizacji projektu

 

Projekt skierowany był do osób bezrobotnych, niepracujących, w wieku aktywności zawodowej, korzystających ze świadczeń z ośrodka pomocy społecznej.
 
Celem głównym projektu jest zaktywizowanie zawodowe osób bezrobotnych, nieaktywnych zawodowo w terenu w/w gminy.
 
Cel ten osiągnięty został przez cele szczegółowe:
 
- zwiększenie motywacji do działania i zaufania we własne siły,
 
- zwiększenie zdolności komunikacyjnych uczestników projektu,
 
- zwiększenie ( zdobycie) kwalifikacji zawodowych,
 
- zmniejszenie zjawiska wykluczenia społecznego,
 
- zwiększenie aktywności życiowej i zaradności osobistej oraz niezależności ekonomicznej uczestników.
 
W ramach projektu indywidualnymi kontraktami socjalnymi objętych zostało 6 osób, z terenu gminy Kiełczygłów, które były gotowe na dokonywanie zmian, chętne do współpracy, spełniające wymogi grup docelowych Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zgodnie z wytycznymi związanymi z realizacją projektów systemowych.
 
W roku 2008 w ramach projektu były realizowane następujące działania:
 
- poradnictwo zawodowe, psychologiczne, terapii uzależnień,
 
- Szkolenie zawodowe ( minimum sanitarne – ukończyło 6 osób, kurs prawa jazdy kat. ,,B” rozpoczęła 1 osoba, zaliczyła egzamin teoretyczny a praktycznego nie zdała),
 
- przeprowadzenie badań profilaktycznych dla 6 osób,
 
- pomoc finansowa w postaci zasiłków,
 
- organizowanie prac społecznie użytecznych
 
- praca socjalna bezpośrednio z uczestnikami projektu.
 
- uroczyste otwarcie Klubu AA.
 
Dnia 19.11.2008r.odbył się uroczysty Mityng rozpoczynający działanie  Klubu AA.
 
W spotkaniu oprócz beneficjentów projektu ,, Aktywizacja społeczno- zawodowa na terenie gminy Kiełczygłów ” wzięli udział trzeźwiejący alkoholicy z gminy Kiełczygłów oraz sąsiednich gmin, władze gminy: Wójt, Pełnomocnik ds. Problemów Alkoholowych, księża, dyr. szkół, lekarz, pracownicy GOPS, terapeuta uzależnień z Poradni w Radomsku. Łącznie w uroczystym mityngu otwartym wzięło udział około 80 osób.
 
Dla beneficjentów projektu było to nowe doświadczenie, świadectwa trzeźwości były poruszające . Mamy nadzieję, że grupa wsparcia AA , która wybrała sobie nazwę ,,RADOŚĆ” będzie służyła pomocą naszym beneficjentom i wszystkim potrzebującym.
 
Dzięki projektowi ,,Aktywizacja społeczno-zawodowa na terenie gminy Kiełczygłów” oraz zaangażowaniu trzeźwiejących alkoholików z terenu gminy, przychylności Wójta Gminy, który udostępnił lokal udało się przy niewielkim nakładzie finansowym, uruchomić grupę wsparcia AA, która, mamy nadzieję ,że będzie spełniała oczekiwania.
 
Z uwagi na anonimowość trzeźwiejących alkoholików nie robiono zdjęć.

Warto zajrzeć

Ważne telefony

Policja Pajęczno
tel. 34/311 41 11
tel. alarmowy 997

Pomoc lekarska
świąteczna i nocna

SPZOZ w Pajęcznie
ul. Wiśniowa 26
tel. 34 311 25 85
tel. 606 352 451

Powiatowy Zespół
Orzekania o Niepełnosprawności

98-330 Pajęczno
ul. Kościuszki 76 pok. 12
tel. 34/311 31 20 wew. 227

SĄD REJONOWY
Wydział Rodzinny
i Nieletnich

Wieluń Pl. Jagielloński 1
tel. 43/84 20 175