Realizacja 2010

Podsumowanie projektu

 

Podsumowanie projektu (POKL)
,,Aktywizacja społeczno-zawodowa na terenie gminy Kiełczygłów” w 2010r.
 
W 2010r. GOPS Kiełczygłów przystąpił do realizacji kolejnego projektu systemowego Aktywizacja społeczno-zawodowa na terenie gminy Kiełczygłów” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 7.1.1. Projekt był realizowany od 01 stycznia do 31grudnia 2010.
 
Głównym założeniem realizowanego projektu jest podniesienie oraz wzmocnienie społecznej i zawodowej aktywności wybranej grupy 6 osób, bezrobotnych, nieaktywnych zawodowo, korzystających ze świadczeń z ośrodka pomocy społecznej.
 
Projekt skierowany był głównie do kobiet, gdyż jak wynika z informacji podanych przez PUP Pajęczno, to one stanowią największy procent osób długotrwale bezrobotnych w naszej gminie ( na koniec III kwartału 2009r. bezrobotnych , zarejestrowanych w gminie było 196 osób , z tego 111 osób to kobiety- 9,5% ogółu kobiet w wieku produkcyjnym; w przypadku mężczyzn bezrobotni to 5,6% wszystkich mężczyzn w wieku produkcyjnym). Z obserwacji pracowników GOPS wynika, że w ok. 80% przypadków po pomoc w imieniu rodziny zgłaszają się kobiety. Są to osoby przede wszystkim o niskich, zdezaktualizowanych kwalifikacjach, z niewielkim doświadczeniem zawodowym, brakiem umiejętności poruszania się po rynku pracy. Co za tym idzie, osoby te cechuje bierność, niska samoocena, brak wiary we własne możliwości. Do tego często dochodzi uzależnienie bądź współuzależnienie od alkoholu. Wszystkie te problemy powodują niemożność znalezienia pracy, ale także bezradność w sprawach opiekuńczych i uzależnienie się od opieki OPS. W projekcie zaplanowano zastosowanie instrumentów aktywnej integracji ( aktywizacji zawodowej, edukacyjnej, zdrowotnej i społecznej) realizowane przez pracowników socjalnych, psychologa, i doradcę zawodowego wobec 6 kobiet bezrobotnych, nieaktywnych zawodowo. Zostało zastosowane narzędzie w postaci kontraktu socjalnego.
 
W ramach projektu udało nam się zrealizować następujące kursy i szkolenia:
 
1. Kurs sprzedawca – handlowiec w dniach: 06.07.2010-16.07.2010 (32 godz. dydaktyczne dla 6 osób).
 
2. Kurs prawa jazdy kat. B w dniach: 23.06.2010r.przewidziany egzamin końcowy koniec grudnia  początek stycznia 2011 (60 godz. dydaktycznych dla każdej z 4 osób)
 
3. Kurs obsługi kas fiskalnych i innych urządzeń sklepowych w dniach: 03.08.2010-04.08.2010 (13 godz. dydaktycznych dla 6 osób).
 
4. Kurs praktyczne aspekty realizacji zasad GHP/GMP w dniach: 11.08.2010-13.08.2010 ( 8 godz. dydaktycznych dla 6 osób).
 
5. Kurs opiekunka – usługi pielęgnacyjne i gospodarcze dla osób starszych w dniach: 06.10.2010 – 29.10.2010 (60 godz. dydaktycznych dla 2 osób)
 
6. Kurs bukieciarstwa w dniach 03.12.2010-14.12.2010 (50 godz. dydaktycznych dla 6 osób). A także wyjazdy integracyjne beneficjentek wspólnie z ich dziećmi:
 
1. W dniu 16.09.2010 wyjazd integracyjny do kina Wolność- Częstochowa- na seans filmowy ,,Jak ukraść księżyc”. Wspólny obiad w restauracji Macdonalds.
 
2. W dniu 20.11.2010 wyjazd integracyjny beneficjenek i ich dzieci do Ośrodka Szkoleniowo-Wypoczynkowego KŁOS w Jedliczach. W ramach którego, przeprowadzone były zajęcia z hipoterapii, warsztaty z psychologiem zakończone wspólnym obiadem.
 
Ponadto uczestniczki projektu brały udział w warsztatach z:
 
1. Doradcą zawodowym w dniach: 17.05.2010- 05.06.2010 ( zajęcia indywidualne i grupowe 30 godz. dydaktycznych dla 6 osób).
 
2. Psychologiem w dniach: 11.06.2010 – 01.07.2010 – trening rozwijania kompetencji psychospołecznych (24 godz. zajęć grupowych dla 6 osób oraz indywidualne poradnictwo psychologiczne 3 godz. dydaktyczne dla każdej z 6 beneficjentek).
 
3. Psychoterapeuta uzależnień w dniach: 15.11.2010-29.11.2010 ( zajęcia indywidualne i grupowe 30 godz. dydaktycznych dla 6 osób)
Zajęcia warsztatowe prowadzone były w sposób ciekawy i profesjonalny, cieszyły się dużym zainteresowanie w śród uczestniczek projektu.
 
Realizacja tego typu projektu, umożliwiła 6 beneficjentkom  zwiększenie motywacji do działania, zaufania we własne siły,  zwiększenia zdolności komunikacyjnych,  zwiększenie ( zdobycie ) kwalifikacji zawodowych, umiejętne aplikowanie o pracę i uniezależnienie się od pomocy  społecznej.
 
Uczestniczki projektu miały zapewniony posiłek podczas trwania zajęć, kursów i warsztatów.
 
W dniu 14 grudnia 2010r. odbyło się spotkanie podsumowujące projekt. Zaproszenie kierownika GOPS  przyjęli wójt, sekretarz, skarbnik, księgowa obsługująca projekt, pracownicy socjalni, a przede wszystkim 6 beneficjentek. Kierownik GOPS przedstawiła założenia projektu i jego etapy realizacji. Wójt, jak i kierownik Ośrodka  pogratulowali uczestniczkom ukończenia  projektu, wręczając im certyfikaty i zaświadczenia z uczestnictwa w projekcie, życząc – aby wiedza i umiejętności wyniesione podczas szkoleń stały się dla nich początkiem czegoś nowego i dobrego w życiu.
 
Spotkanie zakończyło się uroczystym obiadem.
 
W 2011r.tut. GOPS również będzie realizował w/w projekt. Nabór do projektu trwa od 01.12.2010r. do 31.12.2010r., informacji na temat projektu i  niezbędne dokumenty można składać w pokoju nr.15  lub skontaktować się telefonicznie z tut. Ośrodkiem.
 
        
 

Warto zajrzeć

Ważne telefony

Policja Pajęczno
tel. 34/311 41 11
tel. alarmowy 997

Pomoc lekarska
świąteczna i nocna

SPZOZ w Pajęcznie
ul. Wiśniowa 26
tel. 34 311 25 85
tel. 606 352 451

Powiatowy Zespół
Orzekania o Niepełnosprawności

98-330 Pajęczno
ul. Kościuszki 76 pok. 12
tel. 34/311 31 20 wew. 227

SĄD REJONOWY
Wydział Rodzinny
i Nieletnich

Wieluń Pl. Jagielloński 1
tel. 43/84 20 175