Usługi opiekuńcze

 

Usługi opiekuńcze, przyznaje się na wniosek osoby zainteresowanej po przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego w miejscu zamieszkania osoby. Podczas wywiadu określa się:
 
- rodzaj, zakres, wymiar dzienny świadczonych usług
- okres, przez który mają być świadczone,
- wysokość i sposób pobierania opłaty, uwzględniając zgłoszone przez osobę zainteresowaną potrzeby oraz możliwość ich realizacji.
 
Warunki przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz specjhalistyczne usługi opiekuńcze określa
 
Wymagane dokumenty podczas wywiadu:
 
- dowód osobisty;
- zaświadczenie lekarskie określające zakres i proponowany wymiar usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych, dodatkowo można okazać aktualny wypis ze szpitala;
- zaświadczenie o dochodach (odcinek renty, emerytury, zaświadczenie z pracy o zarobkach netto członków rodziny z miesiąca poprzedzającego zgłoszenie usług).
 
ZAKRES USŁUG OPIEKUŃCZYCH W ZAKRESIE PODSTAWOWYM
 
  1. Samodzielne lub wspólne z usługobiorcą dokonywanie zakupów i rozliczanie wydatków.
  2. Przynoszenie usługobiorcy posiłków z Punktu Żywieniowego.
  3. Przygotowywanie posiłków z uwzględnieniem diety zaleconej przez lekarza.
  4. Pomoc w spożywaniu posiłków lub karmienie usługobiorcy.
  5. Zmycie naczyń po posiłku.
  6. Wychodzenie z usługobiorcą na spacer.
  7. Bieżące sprzątanie mieszkania (z uwzględnieniem oczekiwań usługobiorcy), a w szczególności ścieranie kurzu, odkurzanie całej powierzchni mieszkania, mycie zlewu, wanny, brodzika, sedesu w łazience, zlewozmywaka w kuchni, umycie podłogi w łazience i kuchni, przy użyciu środków czystości usługobiorcy.
  8. Utrzymanie czystości sprzętu sanitarnego (miednicy, kaczki, basenu, nocnika).
  9. Wynoszenie śmieci.
10. Pranie, w tym bielizny osobistej usługobiorcy.
11. Prasowanie.
12. Zanoszenie i odbiór bielizny pościelowej i odzieży do/z pralni.
13. Załatwianie spraw urzędowych (poczta, administracja, bank, itp.).
14. Zgłaszanie do naprawy urządzeń i instalacji domowych.
15. Współpraca z lekarzem i pielęgniarką środowiskową oraz pracownikiem socjalnym.
16. Wykonywanie innych czynności (niewynikających z zakresu podstawowego), a których realizacja jest konieczna ze względu na dobro usługobiorcy, np.:
17. Odwiezienie do szpitala, placówki służby zdrowia lub domu pomocy społecznej;
18. Asystowanie usługobiorcy i pomoc w dotarciu na cmentarz w przypadku zgłoszenia potrzeby wzięcia udziału w pogrzebie lub odwiedzaniu grobów najbliższych w związku ze Świętem Zmarłych.
 
Domy Pomocy Społecznej
 
Innym zadaniem wynikającym z ustawy o pomocy społecznej realizowanym przez zespół jest kompletowanie dokumentów w celu przyznania miejsca w domu pomocy społecznej osobom wymagającym całodobowej opieki, której Ośrodek w ramach usług ani rodzina nie są w stanie zapewnić.
Wywiad przeprowadza i kompletuje dokumenty. Decyzję o skierowaniu i odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej wydaje Dyrektor OPS.
 
Dokumentacja w sprawie przyznania DPS
 
Decyzja w sprawie skierowania osoby do domu pomocy społecznej podejmowana jest na podstawie m.in. następujących dokumentów:
 
1. Pisemnego wniosku osoby ubiegającej się o skierowanie do domu, złożonego do Ośrodka Pomocy Społecznej właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub pobytu osoby ubiegające się o skierowanie lub opiekuna prawnego;
2. Wywiadu środowiskowego (rodzinnego) przeprowadzonego przez pracownika socjalnego Ośrodka właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub pobytu osoby ubiegającej się o miejsce w domu pomocy;
3. Zaświadczenia lekarskiego o stanie zdrowia osoby ubiegającej się o miejsce w DPS
4. Opinii ośrodka pomocy społecznej dotyczącej stopnia sprawności osoby ubiegającej się o miejsce w domu pomocy;
5. Decyzji o przyznaniu zasiłku stałego z właściwego ośrodka pomocy społecznej lub decyzja organu emerytalno-rentowego ustalającego wysokość renty lub emerytury; bądź renty socjalnej
6. Zaświadczenia wnioskodawcy o uprawnieniach kombatanckich w przypadku ubiegania się o DPS dla kombatantów
7. Pisemną zgodę osoby ubiegającej się o dom lub jej przedstawiciela ustawowego bądź opiekuna prawnego na ponoszenie opłaty za pobyt w takim domu oraz zgodę na potrącanie opłaty przez ośrodek pomocy społecznej z zasiłku stałego lub przez właściwy organ emerytalno-rentowy ze świadczenia emerytalnego lub rentowego bądź renty socjalnej
8. Wywiad rodzinny (środowiskowy) u osób zobowiązanych do ponoszenia odpłatności za DPS lub umowa na partycypowanie w tej opłacie
 
Zasady ustalania odpłatności za pobyt w DPS
 
Mieszkaniec ponosi odpłatność w wysokości nie większej niż 70%swojego dochodu, w przypadku osób małoletnich odpłatność ponosi przedstawiciel ustawowy z dochodów dziecka nie więcej niż 70% tego dochodu;
Małżonek, zstępni przed wstępnymi na podstawie przeprowadzonego wywiadu środowiskowego (rodzinnego) zgodnie z zawartą umową;
Gmina z której osoba została skierowana do pomocy społecznej
 
Wywiad informacyjny
 
Zgodnie z art. 103 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12.03.2004 r. z małżonkiem, zstępnymi i wstępnymi przeprowadzane są wywiady informacyjne mające na celu ustalenie sytuacji rodzinnej i materialnej osób zobowiązanych do udzielania pomocy. W drodze umowy określa się wysokość świadczonej pomocy na rzecz osoby ubiegającej się o przyznanie świadczenia.
 
Mieszkaniec ponosi odpłatność w wysokości nie większej niż 70%swojego dochodu, w przypadku osób małoletnich odpłatność ponosi przedstawiciel ustawowy z dochodów dziecka nie więcej niż 70% tego dochodu;
 
Małżonek, zstępni przed wstępnymi na podstawie przeprowadzonego wywiadu środowiskowego (rodzinnego) zgodnie z zawartą umową;
Gmina z której osoba została skierowana do pomocy społecznej

Warto zajrzeć

Ważne telefony

Policja Pajęczno
tel. 34/311 41 11
tel. alarmowy 997

Pomoc lekarska
świąteczna i nocna

SPZOZ w Pajęcznie
ul. Wiśniowa 26
tel. 34 311 25 85
tel. 606 352 451

Powiatowy Zespół
Orzekania o Niepełnosprawności

98-330 Pajęczno
ul. Kościuszki 76 pok. 12
tel. 34/311 31 20 wew. 227

SĄD REJONOWY
Wydział Rodzinny
i Nieletnich

Wieluń Pl. Jagielloński 1
tel. 43/84 20 175