Realizacja 2011

Regulamin uczestnictwa w projekcie

 

REGULAMIN
UCZESTNICTWA W PROJEKCIE
,,Aktywizacja społeczno-zawodowa na terenie gminy Kiełczygłów”
 
§ 1
Informacja o projekcie
 
Projekt ,, Aktywizacja społeczno-zawodowa na terenie gminy Kiełczygłów” realizowany jest przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kiełczygłowie (zwanego/ą dalej Projektodawcą), w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet: VII. Promocja integracji społecznej, Działanie: 7.1.Rozwój  i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie: 7.1.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej .
Biuro Projektu znajduje się przy ul. Tysiąclecia 25, 98-358 Kiełczygłów, czynne jest w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.30 do 15.30.
 
Projekt obejmuje swym zasięgiem gminę Kiełczygłów.
 
Okres realizacji projektu: od 01.01.2010r. do 31.12.2013r.
 
Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego(EFS) oraz budżetu państwa.
Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji uczestniczek/uczestników oraz zasady uczestnictwa w projekcie pt. ,,Aktywizacja społeczno-zawodowa na terenie gminy Kiełczygłów,’’ zwanym dalej Projektem.
 
§ 2
Warunki uczestnictwa
 
1.  Uczestniczką/uczestnikiem szkolenia może zostać osoba:
-    nieaktywna zawodowo, bezrobotna zarejestrowana w PUP w Pajęcznie,
-    w wieku aktywności zawodowej,
-    korzystająca/cy ze świadczeń ośrodka pomocy społecznej,
-    zamieszkała na terenie gminy Kiełczygłów.
 
2.  Warunkiem uczestnictwa w projekcie po spełnieniu warunków określonych w § 2 p. 1 niniejszego regulaminu, jest wypełnienie i przesłanie poczta tradycyjną lub złożenie w biurze projektu:
-   formularza rekrutacyjnego, kompletnie wypełnionego ,opatrzonego datą i podpisanego;
-   deklaracji/zobowiązania uczestnictwa w projekcie;
-   kserokopii dowodu osobistego;
-   poświadczenia o posiadaniu statusu osoby bezrobotnej zarejestrowanej w PUP Pajęczno.
 
3.   Formularz rekrutacyjny dostępny jest w Biurze Projektu.
 
4.  Przyjmowane będą jedynie kompletne, poprawnie wypełnione zgłoszenia na właściwym formularzu   rekrutacyjnym, opatrzone data i własnoręcznym podpisem potencjalnej uczestniczki/uczestnika.
 
5.  Za moment zgłoszenia przyjmuje się chwilę, w której złożone zostały wszystkie wymagane dokumenty.
 
6.  Decyzja o zakwalifikowaniu danej osoby do udziału w Projekcie została podjęta na podstawie spełnienia w/w kryteriów .Preferowane będą osoby zamieszkałe na obszarze wiejskim.
 
7.  Z przeprowadzonej rekrutacji  zostanie sporządzona Lista Rekrutacyjna.
 
§ 3
Zasady rekrutacji
 
1.  Sposoby rekrutowania Uczestników projektu:
-   ogłoszenie w lokalnych mediach;
-   plakaty, ulotki;
-   informacja telefoniczna.
 
2.  Zgłoszenia na listę podstawową będą przyjmowane do momentu uzyskania wymaganej liczby uczestniczek/uczestników dla danego szkolenia. Zgłoszenia, które wpłyną po uzyskaniu określonej liczby uczestniczek/uczestników dla danego szkolenia będą rejestrowane na liście rezerwowej.
 
3.  Procedura rekrutacyjna składa się z następujących etapów:
-   wypełnienie formularza rekrutacyjnego- przyjęcie zgłoszenia;
-   weryfikacja złożonych dokumentów;
-   sporządzenie listy uczestniczek/uczestników szkolenia.
 
4. Przystąpienie kandydata do procesu rekrutacji, jest równoznaczne z zaakceptowaniem niniejszego regulaminu.
 
§ 4
Kwalifikacja uczestników szkoleń
 
1.  O zakwalifikowaniu kandydatki/kandydata do projektu będą decydowały następujące kryteria:
-   kryteria formalne:
-   złożenie poprawne wypełnionego formularza zgłoszeniowego;
-   złożenie w biurze projektu wymaganych dokumentów;
-  spełnienie kryteriów wymienionych w § 2 niniejszego regulaminu;
-   kryterium kolejności zgłoszeń.
 
2.  Rezultatem przeprowadzonej rekrutacji będzie wyselekcjonowanie grupy uczestników, którzy wezmą udział w bezpłatnych warsztatach aktywizujących.
 
3.  W przypadku niespełnienia wymagań rekrutacji kandydatka/kandydat zostanie poproszony o uzupełnienie braków formalnych. W przypadku nie złożenia uzupełnień formalnych, kandydatka/kandydat zostaje skreślony  z listy uczestników szkolenia. Na miejsce skreślonego kandydatki/kandydata wchodzi pierwsza osoba z listy rezerwowej.
 
4.  Ogłoszenie wyników rekrutacji kandydatki/kandydata , którzy zostali zakwalifikowani do uczestnictwa w szkoleniu będą informowani o wynikach za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub telefonicznie.
 
§ 5
Prawa uczestnika/uczestniczki szkolenia
 
Każda uczestniczka/uczestnik szkolenia ma prawo do :
1.  udziału w szkoleniu, do którego się zakwalifikowała/ł;
2.  otrzymania materiałów szkoleniowych i innych pomocy  dydaktycznych  do zajęć;
3.  przerw kawowych podczas szkoleń;
4.  otrzymania certyfikatu bądź zaświadczenia o uczestnictwie w danym szkoleniu w ramach Projektu.
 
§ 6
Obowiązki uczestniczki/uczestnika szkolenia
 
Uczestniczka/uczestnik Projektu zobowiązuje się do:
1.  złożenie kompletu wymaganych dokumentów rekrutacyjnych;
2.  podpisania niniejszego regulaminu i jego przestrzegania ;
3.  uczestnictwa we wszystkich zajęciach szkolenia, na które się zakwalifikował – potwierdzonego własnym podpisem na liście obecności;
4.  wypełnienia w trakcie trwania szkolenia ankiet ewaluacyjnych i testów sprawdzających;
5.  bieżącego informowania Kierownika Projektu o wszystkich zdarzeniach mogących zakłócić jego dalszy udział w szkoleniu;
6.  usprawiedliwienia wszystkich nieobecności w terminie do 7 dni od daty zaistnienia zdarzenia;
7.  bieżącego informowania o zmianie swojego statusu ( spełnienia warunków zapisanych w § 2, pkt 1).
 
§ 7
Szkolenia 
 
1.  Organizacja cyklu-aktywizującego ma na celu nabycie nowych oraz podniesienie umiejętności zawodowych
przez uczestniczki/uczestników Projektu przez rozwój osobisty i nabycie kompetencji kluczowych.
 
2.  Program cyklu aktywizującego ( warsztatów, kursu, szkoleń) będzie przedstawiał beneficjentom wykładowca danego szkolenia ,kursu na pierwszym spotkaniu warsztatowym.
 
3.  Program cyklu szkoleniowego obejmuje specjalności/grupy szkoleniowe będą liczyć odpowiednio:
-   warsztaty aktywności zawodowej ok.30 godz. dydaktycznych ;
-    trening rozwijania kompetencji psychospołecznych ok. 24 godziny dydaktyczne i indywidualne poradnictwo     psychologiczne ok. 3 godziny dydaktyczne ;
-   kurs prawa jazdy kat. ,,B” ok. 60 godzin dydaktycznych ;
-   szkolenie ,,Sprzedawca-Handlowiec” ok. 32 godziny dydaktyczne ;
-   szkolenie ,,Obsługa kas fiskalnych i innych urządzeń sklepowych” ok. 13 godzin dydaktycznych ;
-   szkolenie ,,Praktyczne aspekty realizacji zasad GHP/GMP”ok.8 godzin dydaktycznych ;
- szkolenie ,,Opiekunka-usługi pielęgnacyjne i gospodarcze dla osób starszych” ok. 60 godz. zajęć dydaktycznych;
-   przeprowadzenie badań z zakresu medycyny pracy ;
-   zajęcia terapeutyczne ( psychoterapia uzależnień beneficjentów i ich rodzin) ok.30 godzin dydaktycznych ;
-   kurs ,,Bukieciarstwa” ok. 50 godzin dydaktycznych ;
-   zajęcia integracyjne oraz inne szkolenia zasadne w zależności od potrzeb beneficjntów.
 
4.  Harmonogram szkoleń zostanie  przekazany uczestniczce/uczestnikowi.
 
5.  Każda uczestniczka/uczestnik zobowiązana/y do uczestnictwa w szkoleniu; może opuścić maksymalnie do
20% zajęć szkoleniowo – aktywizujących pod warunkiem usprawiedliwienia nieobecności ( zwolnienia lekarskie, zdarzenia losowe).
 
6.  W przypadku przerwania szkolenia z winy uczestnika/uczestniczki projektu lub niedotrzymania wymaganego poziomu frekwencji na zajęciach, za wyjątkiem zdarzeń losowych i choroby, uczestniczka/uczestnik zobowiązana/y jest do zwrotu otrzymanych materiałów szkoleniowych, a Projektodawca ma prawo dochodzić zwrotu poniesionych  kosztów.
 
7.  W przypadku rezygnacji ze szkolenia, uczestniczka/uczestnik zobowiązana/y jest do złożenia pisemnego oświadczenia o rezygnacji z podaniem przyczyny. W sytuacji, gdy przyczyną rezygnacji jest wypadek losowy, uczestniczka/uczestnik zobowiązana/y jest dołączyć do oświadczenia potwierdzającą ten fakt dokumentację.
 
8.  W przypadku, gdy przyczyna rezygnacji ze szkolenia jest inna niż wypadek losowy, lub dokumentacja potwierdzająca wypadek losowy nie zostanie zaakceptowana przez uczestniczkę/uczestnika Projektu, Projektodawca ma prawo dochodzić zwrotu poniesionych kosztów.
 
§ 8
Postanowienia końcowe
 
1.  Sprawy nieuregulowane niniejszym Regulaminem wymagają formy pisemnej.
2.  Regulamin obowiązuje przez cały okres realizacji Projektu.
3.  Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
4.  Uczestniczka/uczestnik Projektu zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu na skutek zmian w przepisach.

Raport z rekrutacji

 

RAPORT Z REKRUTACJI
do projektu
,, Aktywizacja społeczno-zawodowa na terenie gminy Kiełczygłów”
 
 
 
Od  grudnia 2010 roku do  stycznia  2011 roku działania  pracowników  socjalnych ukierunkowane  były na wyłonienie  6 osób,  które kwalifikowałyby  się  do uczestnictwa w Projekcie oraz do zawarcia   z nimi kontraktów socjalnych.
 
W Projekcie w 2010r. zaplanowano aktywizację 6 osób – bezrobotnych, nieaktywnych zawodowo, korzystających z pomocy społecznej z terenu gminy.
 
Zgodnie z Opisem Priorytetów Poddziałania 7.1.1 PO KL,grupę docelową realizowanego projektu mają stanowić  osoby:
- korzystające ze świadczeń ośrodka pomocy społecznej,
- w wieku aktywności zawodowej,
- bezrobotne lub nieaktywne zawodowo.
 
Osoby te powinny być także chętne do współpracy i gotowe do zawarcia kontraktu socjalnego
Rekrutacja odbywa się na podstawie analizy dokumentów, którymi dysponował Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kiełczygłowie, tj. posiadanych wywiadów środowiskowych swoich podopiecznych, z których wynikają przesłanki kwalifikujące do uczestnictwa w Projekcie takie jak: sytuacja rodzinna, materialna, problemy wychowawcze itp. Po wstępnej analizie dokumentów, pracownicy w trakcie przeprowadzania comiesięcznych wywiadów środowiskowych odbywali rozmowy potencjalnymi kandydatami nt. ich uczestnictwa w projekcie.
 
W dniu 28 stycznia 2011r. odbyło się spotkanie pracowników socjalnych i kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kiełczygłowie w sprawie ustalenia listy ostatecznej oraz na wypadek przerwania uczestnictwa w projekcie przez któregoś z uczestników- listy rezerwowej.
 
Spotkanie pracowników odbyło się w składzie:
- Kierownik GOPS – Elżbieta Boczek
- pracownik socjalny – Anita Kuśmierek
- pracownik socjalny – Renata Lichnowska
- pracownik socjalny – Aleksandra Tąpała
 
W projekcie rekrutacyjnym uwzględniono następujące osoby, z którymi przeprowadzono ostatecznie rozmowy pod kątem spełnienia kryteriów uczestnictwa w projekcie oraz gotowości do uczestnictwa:
 
Ostatecznie, po analizie zgromadzonej dokumentacji oraz przeprowadzonych rozmów z potencjalnymi uczestnikami, Kierownik GOPS we współpracy z pracownikami socjalnymi ustaliła listę osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie oraz listę rezerwową.
Pomimo prób rekrutowania 2 mężczyzn – zgodnie z założeniami projektu, ostatecznie do projektu zakwalifikowano 6 kobiet. Sytuacja rekrutowanych mężczyzn w trakcie procesu rekrutacji uległa zmianie.

Galeria

Kurs opiekunki osób starszych i dzieci

 

      

 

      

 

 

Obsługa kas fiskalnych i innych urządzeń sklepowych

 

 

 

Warsztaty aktywizacji zawodowej

 

      

 

 

Wyjazd integracyjny

 

Realizacja projektu w roku 2011

 

W ramach projektu,, Aktywizacja społeczno-zawodowa na terenie gminy Kiełczygłów” Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zorganizował od dnia 01.01.2011r. do 31.12.2011r. następujące działania:Instrument aktywizacji zawodowej:1.Warsztaty aktywizacji zawodowej z doradcą zawodowym- warsztaty obejmowały 30 godz. dydaktycznych grupowo oraz 2 godz. indywidualne w dniach : 15.04.2011r.-28.04.2011r.
 
     Instrument  aktywizacji społecznej:
 
1. Trening umiejętności psychospołecznych 30 godz. dydaktycznych, indywidualne poradnictwo psychologiczne 4 godz. dydaktyczne w dniach:06.05.2011r.-27.06.2011r.
 
     Instrument aktywizacji zdrowotnej:
 
1. Warsztaty terapeutyczne z terapeutą uzależnień  30 godzin dydaktycznych w dniach: 10.10.2011r-24.10.2011r.
 
     Instrument aktywizacji edukacyjnej:
 
1.Szkolenie w zakresie: Obsługa kas fiskalnych i innych urządzeń sklepowych. Szkolenie odbyło się w dniach: 15.06.2011r.- 16.06.2011r., program obejmował 13 godzin dydaktycznych.
 
2.Szkolenie w zakresie: Kierowca wózków jezdniowych z napędem silnikowym. Szkolenie odbyło się w dniach:16.05.2011r.- 10.06.2011r.Program obejmował 59 godzin  zajęć dydaktycznych.
 
3.Kurs prawa jazdy kat.B, kurs odbył się w dniach: 16.05.2011r. -31.08.2011r.Program obejmował 30 godzin zajęć teoretycznych i 30 godzin zajęć praktycznych.
 
4. Szkolenie w zakresie: Opiekunka osób starszych i dzieci. Szkolenie odbyło się w dniach: 06.07.2011r. – 29.07.2011r.Program obejmował 80 godzin zajęć dydaktycznych.
 
5. Szkolenie w zakresie: Modelowanie i szycie firan. Program obejmował 46 godzin zajęć dydaktycznych.
 
6.Szkolenie w zakresie: Wizaż i stylizacja paznokci. Szkolenie odbyło się w dniach: 25.10.2011r.-25.11.2011r.Program obejmował 50godz. zajęć dydaktycznych.
 
7.Szkolenie w zakresie: Palacz kotłów centralnego ogrzewania opalanych paliwem stałym, ciekłym i gazowym. Szkolenie odbyło się w dniach: 24.10.2011r.- 17.11.2011r.Program obejmował 44 godz. zajęć dydaktycznych.
 
8.Szkolenie w zakresie: Dekoracja stołów z elementami florystyki. Szkolenie odbyło się w dniach:07.12.2011r.-19.12.2011r.Program obejmował 36 godz. dydaktycznych.
 
     Działania o charakterze środowiskowym:
 
1. W dniu 08.07.2011r. zorganizowano wyjazd integracyjny-edukacyjny do Warszawy. Program obejmował zwiedzanie Centrum Nauki Kopernik, Starego Miasta, zwiedzanie ogrodów na dachu Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego, wspólny obiad.
 
2. W dniu 23.09.2011r. zorganizowano wycieczkę do Inwałdu. Program obejmował:
zwiedzanie parku rozrywki Dinolandia – gdzie można podziwiać wyjątkowy zestaw ponad pięćdziesięciu rożnej wielkości figur dinozaurów, pterozaurów, ichtiozaurów i innych prehistorycznych stworzeń i rozmaitych skamielin. Zwiedzanie Parku Miniatur zabawa w Zielonym Labiryncie, korzystanie z dziecięcej karuzeli, kolejki elektrycznej, 9 metrowej zjeżdżalni, zabawa w Małpim Gaju, przejażdżka na Auto Scooterze . Wspólny obiad, w  drodze powrotnej do Kiełczygłowa i czas wolny w Mc Donaldzie.
 
            
 
3.W dniu 19.12.2011r. GOPS zorganizował spotkanie podsumowujące projekt. Zaproszenie Kierownika GOPS przyjęli: Wójt, skarbnik, pracownicy socjalni, a przede wszystkim 8-oro beneficjentów. Kierownik GOPS przedstawiła założenia projektu a beneficjenci opowiedzieli o korzyściach wynikających z uczestnictwa w projekcie i szkoleniach jakie odbyli.  Spotkanie zakończyło się uroczystym obiadem, wręczeniem certyfikatów i zaświadczeń z udziału w kursach i warsztatach oraz rozdaniem paczek świątecznych dla dzieci beneficjentów.
 
W roku 2012 GOPS  planuje kolejną edycję projektu
„Aktywizacja społeczno-zawodowa na terenie gminy Kiełczygłów”
 
Zapraszamy mieszkańców Gminy Kiełczygłów bezrobotnych, nieaktywnych zawodowo, będących w wieku aktywności zawodowej, osoby niepełnosprawne oraz rolników, którzy są beneficjentami pomocy społecznej, zainteresowanych zmianą na lepsze do biura projektu mieszczącego  się w:
 
Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kiełczygłowie
ul. Tysiąclecia 25, pok.nr.14, tel.43/ 842 50 22 w. 32  w godz.8 -15-ej.

Warto zajrzeć

Ważne telefony

Policja Pajęczno
tel. 34/311 41 11
tel. alarmowy 997

Pomoc lekarska
świąteczna i nocna

SPZOZ w Pajęcznie
ul. Wiśniowa 26
tel. 34 311 25 85
tel. 606 352 451

Powiatowy Zespół
Orzekania o Niepełnosprawności

98-330 Pajęczno
ul. Kościuszki 76 pok. 12
tel. 34/311 31 20 wew. 227

SĄD REJONOWY
Wydział Rodzinny
i Nieletnich

Wieluń Pl. Jagielloński 1
tel. 43/84 20 175