Realizacja 2013

INFORMACJA

INFORMACJA

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kiełczygłowie informuje, iż realizuje projekt pod nazwą:

„ Aktywizacja społeczno-zawodowa na terenie Gminy Kiełczygłów”

 

Współfinansowany przez

Unię Europejską

ze środków

Europejskiego Funduszu Społecznego

w ramach

Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

 

Priorytet VII. Promocja integracji społecznej;

Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji;

Poddziałanie 7.1.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

 

W 2013 roku w realizacji projektu zostanie zastosowane narzędzie w postaci kontraktu socjalnego dla 10 uczestników. Każdy uczestnik  projektu zostanie objęty min. 3 instrumentami aktywizacji:

 

1. Instrument aktywizacji społecznej:- warsztat kompetencji psychospołecznych (zajęcia indywidualne i grupowe) prowadzone przez psychologa;
- warsztat ,,ABC zarządzania budżetem domowym” prowadzony przez specjal. zarządzania,
- warsztat kreacji wizerunku prowadzony przez wizażystę;
- zakup 10 voucherów na samodzielny zakup usług społecznych zgodnie ze zdiagnozowanymi potrzebami uczestników np. usługi kosmetyczne, fryzjerskie;

2. Instrument aktywizacji zawodowej: - warsztat doradztwa zawodowego, prowadzonego przez doradcę zawodowego;
3. Instrument aktywizacji zdrowotnej: - grupowa terapia psychologiczna, psychospołeczna i rodzinna, prowadzona przez zespół terapeutów;
4. Działania o charakterze środowiskowym: zorganizowanie jednodniowego wyjazdu integracyjnego dla uczestników projektu i osób z otoczenia.
Beneficjenci otrzymają certyfikaty z  ukończenia warsztatów.

Wsparciem projektu zostanie objętych 10 osób, nieaktywnych zawodowo, rezygnujących lub nie podejmujących zatrudnienia  z powodu sprawowania opieki nad niepełnosprawnym dzieckiem.  Działania projektu skierowane zostaną do rodziców wychowujących dzieci wymagających stałej opieki w celu przygotowania ich do podjęcia zatrudnienia i aktywizacji społecznej; osoby wychowujące dzieci niepełnosprawne wykazujące bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i trudności w prowadzeniu gospodarstwa domowego.

Bliższych informacji na temat realizacji projektu udziela:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Tysiąclecia 25, 98-358 Kiełczygłów

tel.(043) 842 50 32, fax. 842 50 21

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Okres realizacji projektu: 01.01.2013r. – 31.12.2013r.

Informacja o wyborze oferty

                                           PROJEKT

"AKTYWIZACJA SPOŁECZNO-ZAWODOWA NA TERENIE GMINY KIEŁCZYGŁÓW"    

 

                                                                                                   Kiełczygłów, dnia 30.04.2013r.

 

 

                             INFORMACJA  O  WYBORZE  OFERTY              

 

DOTYCZY: Projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach    Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kiełczyglowie  na podstawie umowy o dofinansowanie w/w projektu w ramach Poddziałania 7.1.1 POKL zawartej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Łodzi.

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kiełczyglowie informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty na realizację szkoleń i warsztatów w ramach projektu współfinansowanego za środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Spośród złożonych ofert na realizację szkolenia za najkorzystniejszą uznano ofertę firmy GLOBAL Training Centre Sp. Z o.o. Oddział w Łodzi, 90-007 Łódź, Plac Komuny Paryskiej 5A pok .204.

 

 

 

                                       

 

                                                                                           Elżbieta Boczek
                                                                                              Kierownik
                                                                             Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
                                                                                                                           

Regulamin uczestnictwa w projekcie

REGULAMIN
UCZESTNICTWA W PROJEKCIE
,,Aktywizacja społeczno-zawodowa na terenie gminy Kiełczygłów”

 

§ 1

Informacja o projekcie

 

Projekt ,, Aktywizacja społeczno-zawodowa na terenie gminy Kiełczygłów” realizowany jest przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kiełczygłowie (zwanego/ą dalej Projektodawcą), w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet: VII. Promocja integracji społecznej, Działanie: 7.1.Rozwój                    i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie: 7.1.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej .

Biuro Projektu znajduje się przy ul. Tysiąclecia 25, 98-358 Kiełczygłów, czynne jest w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.30 do 15.30.

Projekt obejmuje swym zasięgiem gminę Kiełczygłów.

Okres realizacji projektu: od 01.01.2010r. do 31.12.2013r.

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego(EFS) oraz budżetu państwa.

Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji uczestniczek/uczestników oraz zasady uczestnictwa w projekcie pt. .,,Aktywizacja społeczno-zawodowa na terenie gminy Kiełczygłów,’’ zwanym dalej Projektem.

 

                                                                                         § 2

                                                                          Warunki uczestnictwa

 

1.  Uczestniczką/uczestnikiem szkolenia może zostać osoba:

-    nieaktywna zawodowo, bezrobotna zarejestrowana w PUP w Pajęcznie,

-    w wieku aktywności zawodowej,

-    korzystająca/cy ze świadczeń ośrodka pomocy społecznej,

-    zamieszkała na terenie gminy Kiełczygłów.

2.  Warunkiem uczestnictwa w projekcie po spełnieniu warunków określonych w § 2 p. 1 niniejszego regulaminu, jest wypełnienie i przesłanie poczta tradycyjną lub złożenie w biurze projektu:

-   formularza rekrutacyjnego, kompletnie wypełnionego ,opatrzonego datą i podpisanego;

-   deklaracji/zobowiązania uczestnictwa w projekcie;

-   kserokopii dowodu osobistego;

-   poświadczenia o posiadaniu statusu osoby bezrobotnej zarejestrowanej w PUP Pajęczno.

3.   Formularz rekrutacyjny dostępny jest w Biurze Projektu.

4.  Przyjmowane będą jedynie kompletne, poprawnie wypełnione zgłoszenia na właściwym formularzu   rekrutacyjnym, opatrzone data i własnoręcznym podpisem potencjalnej uczestniczki/uczestnika.

5.  Za moment zgłoszenia przyjmuje się chwilę, w której złożone zostały wszystkie wymagane dokumenty.

6.  Decyzja o zakwalifikowaniu danej osoby do udziału w Projekcie została podjęta na podstawie spełnienia w/w kryteriów .Preferowane będą osoby zamieszkałe na obszarze wiejskim.

7.  Z przeprowadzonej rekrutacji  zostanie sporządzona Lista Rekrutacyjna.

 

§ 3

 

Zasady rekrutacji

   

1.  Sposoby rekrutowania Uczestników projektu:

-   ogłoszenie w lokalnych mediach;

-   plakaty, ulotki;

-   informacja telefoniczna.

2.  Zgłoszenia na listę podstawową będą przyjmowane do momentu uzyskania wymaganej liczby uczestniczek/uczestników dla danego szkolenia. Zgłoszenia, które wpłyną po uzyskaniu określonej liczby uczestniczek/uczestników dla danego szkolenia będą rejestrowane na liście rezerwowej.

3.  Procedura rekrutacyjna składa się z następujących etapów:

-   wypełnienie formularza rekrutacyjnego- przyjęcie zgłoszenia;

-   weryfikacja złożonych dokumentów;

-   sporządzenie listy uczestniczek/uczestników szkolenia.

4. Przystąpienie kandydata do procesu rekrutacji, jest równoznaczne z zaakceptowaniem niniejszego regulaminu.

 

§ 4

 

Kwalifikacja uczestników szkoleń

 

1.  O zakwalifikowaniu kandydatki/kandydata do projektu będą decydowały następujące kryteria:

-   kryteria formalne:

             -   złożenie poprawne wypełnionego formularza zgłoszeniowego;

             -   złożenie w biurze projektu wymaganych dokumentów;

             -  spełnienie kryteriów wymienionych w § 2 niniejszego regulaminu;

-   kryterium kolejności zgłoszeń.

2.  Rezultatem przeprowadzonej rekrutacji będzie wyselekcjonowanie grupy uczestników, którzy wezmą udział w bezpłatnych warsztatach aktywizujących.

3.  W przypadku niespełnienia wymagań rekrutacji kandydatka/kandydat zostanie poproszony o uzupełnienie braków formalnych. W przypadku nie złożenia uzupełnień formalnych, kandydatka/kandydat zostaje skreślony  z listy uczestników szkolenia. Na miejsce skreślonego kandydatki/kandydata wchodzi pierwsza osoba z listy rezerwowej.

4.  Ogłoszenie wyników rekrutacji kandydatki/kandydata , którzy zostali zakwalifikowani do uczestnictwa w szkoleniu będą informowani o wynikach za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub telefonicznie.

 

§ 5

 

Prawa uczestnika/uczestniczki szkolenia

 

Każda uczestniczka/uczestnik szkolenia ma prawo do :

1.  udziału w szkoleniu, do którego się zakwalifikowała/ł;

2.  otrzymania materiałów szkoleniowych i innych pomocy  dydaktycznych  do zajęć;

3.  przerw kawowych podczas szkoleń;

4.  otrzymania certyfikatu bądź zaświadczenia o uczestnictwie w danym szkoleniu w ramach Projektu.

 

 

§ 6

 

Obowiązki uczestniczki/uczestnika szkolenia

 

Uczestniczka/uczestnik Projektu zobowiązuje się do:

1.  złożenie kompletu wymaganych dokumentów rekrutacyjnych;

2.  podpisania niniejszego regulaminu i jego przestrzegania ;

3.  uczestnictwa we wszystkich zajęciach szkolenia, na które się zakwalifikował – potwierdzonego własnym     podpisem na liście obecności;

4.  wypełnienia w trakcie trwania szkolenia ankiet ewaluacyjnych i testów sprawdzających;

5.  bieżącego informowania Kierownika Projektu o wszystkich zdarzeniach mogących zakłócić jego dalszy udział w szkoleniu;

6.  usprawiedliwienia wszystkich nieobecności w terminie do 7 dni od daty zaistnienia zdarzenia;

7.  bieżącego informowania o zmianie swojego statusu ( spełnienia warunków zapisanych w § 2, pkt 1).

 

§ 7

 

Szkolenia

 

1.  Organizacja cyklu-aktywizującego ma na celu nabycie nowych oraz podniesienie umiejętności zawodowych

     przez uczestniczki/uczestników Projektu przez rozwój osobisty i nabycie kompetencji kluczowych.

2.  Program cyklu aktywizującego ( warsztatów, kursu, szkoleń) będzie przedstawiał beneficjentom wykładowca danego szkolenia ,kursu na pierwszym spotkaniu warsztatowym.

3.  Program cyklu szkoleniowego obejmuje specjalności/grupy szkoleniowe będą liczyć odpowiednio:

-   warsztaty aktywności zawodowej ok.12 godz. dydaktycznych ;

- warsztat  kompetencji psychospołecznych ok. 18 godzin dydaktycznych i indywidualne poradnictwo        psychologiczne ok. 3 godziny dydaktyczne dla każdego uczestnika ;

-   warsztat,, ABC zarządzania budżetem domowym”  12 godz. dydaktycznych;

-   warsztat kreacji wizerunku prowadzony przez wizażystę 12 godz. dydaktycznych;

-   grupowa terapia psychologiczna, prowadzona przez terapeutę 60 godz. dydaktycznych;                                                                                                                                                                                                                   

-   zajęcia integracyjne  w zależności od potrzeb beneficjentów;

-   skorzystanie z usług fryzjera czy kosmetyczki w formie talonu ( 1 wizyta u fryzjera dla każdego uczestnika).

4.  Harmonogram szkoleń zostanie  przekazany uczestniczce/uczestnikowi.

5.  Każda uczestniczka/uczestnik zobowiązana/y do uczestnictwa w szkoleniu; może opuścić maksymalnie do 

     20% zajęć szkoleniowo - aktywizujących pod warunkiem usprawiedliwienia nieobecności ( zwolnienia

     lekarskie, zdarzenia losowe).

6.  W przypadku przerwania szkolenia z winy uczestnika/uczestniczki projektu lub niedotrzymania wymaganego

     poziomu frekwencji na zajęciach, za wyjątkiem zdarzeń losowych i choroby, uczestniczka/uczestnik

     zobowiązana/y jest do zwrotu otrzymanych materiałów szkoleniowych, a Projektodawca ma prawo dochodzić

     zwrotu poniesionych  kosztów.

7.  W przypadku rezygnacji ze szkolenia, uczestniczka/uczestnik zobowiązana/y jest do złożenia pisemnego

     oświadczenia o rezygnacji z podaniem przyczyny. W sytuacji, gdy przyczyną rezygnacji jest wypadek 

     losowy, uczestniczka/uczestnik zobowiązana/y jest dołączyć do oświadczenia potwierdzającą ten fakt

     dokumentację.

8.  W przypadku, gdy przyczyna rezygnacji ze szkolenia jest inna niż wypadek losowy, lub dokumentacja

     potwierdzająca wypadek losowy nie zostanie zaakceptowana przez uczestniczkę/uczestnika Projektu,

     Projektodawca ma prawo dochodzić zwrotu poniesionych kosztów.

 

§ 8

 

Postanowienia końcowe

 

1.  Sprawy nie uregulowane niniejszym Regulaminem wymagają formy pisemnej.

2.  Regulamin obowiązuje przez cały okres realizacji Projektu.

3.  Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

4.  Uczestniczka/uczestnik Projektu zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu na skutek zmian w przepisach.

 

 

Przyjęłam/em do wiadomości i przestrzegania

 

 

………………………………………………

(data i czytelny podpis uczestniczki/uczestnika)

Aktywizacja społeczno-zawodowa na terenie gminy Kiełczygłów

Projekt,, Aktywizacja społeczno-zawodowa na terenie gminy Kiełczygłów”                 realizowany w 2013roku.

- Okres rekrutacji:
Od grudnia 2012r. do stycznia 2013r. działania pracowników socjalnych ukierunkowane były na wyłonienie 10 osób, które kwalifikowały by się do uczestnictwa w Projekcie oraz do zawarcia z nimi kontraktów socjalnych.
W Projekcie w 2013r. zaplanowano aktywizację 10 osób – nieaktywnych zawodowo, wychowujących dzieci niepełnosprawne, wykazujące bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i trudności w prowadzeniu gospodarstwa domowego, z terenu gminy. Osoby te powinny być także chętne do współpracy i gotowe do zawarcia kontraktu socjalnego.
Rekrutacja odbywała się na podstawie analizy dokumentów, którymi dysponował GOPS Kiełczygłów, tj. posiadanych wywiadów środowiskowych swoich podopiecznych, z których wynikają przesłanki            do uczestnictwa w Projekcie takie jak: sytuacja materialna, rodzinna, problemy wychowawcze, niepełnosprawność  itp. Po wstępnej analizie dokumentów, pracownicy w trakcie przeprowadzania comiesięcznych wywiadów środowiskowych odbywali rozmowy z potencjalnymi kandydatami nt. ich uczestnictwa w projekcie.
W dniu 27 stycznia 2013r. odbyło się spotkanie pracowników socjalnych i Kierownika GOPS Kiełczygłów  w sprawie ustalenia listy ostatecznej  oraz na wypadek przerwania uczestnictwa w projekcie  przez któregoś z uczestników- listy rezerwowej.
W procesie rekrutacyjnym uwzględniono 13 osób, z którymi przeprowadzono ostateczne rozmowy pod kątem spełnienia kryteriów  oraz gotowości uczestnictwa w projekcie .
Ostatecznie , po analizie zgromadzonej dokumentacji oraz przeprowadzonych rozmowach  z potencjalnymi uczestnikami , Kierownik GOPS we współpracy z pracownikami socjalnymi ustaliła listę osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie oraz listę rezerwową. Ostatecznie do Projektu zakwalifikowano 9 kobiet i 1 mężczyznę.
Informacja o rekrutacji do projektu była wywieszona na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej Ośrodka.

 

- Działania aktywnej integracji ( formy wsparcia):

warsztaty psychologiczne

W dniu 27.05.2013r.rozpoczęły się warsztaty psychologiczne w wymiarze 18 godz. dydaktycznych i indywidualne poradnictwo psychologiczne w wymiarze po 3 godziny dydaktyczne  dla każdego beneficjenta. Planowany termin ukończenia warsztatów przewidziany jest na dzień 26.06.2013r.

warsztaty kreacji wizerunku

W dniu 01.07.2013r. rozpoczęły się warsztaty kreacji wizerunku  prowadzone przez wizażystę w wymiarze 12 godz. dydaktycznych. Program przewiduje: m.in. analiza sylwetki, analiza kolorystyczna, , dress-code- strój formalny, strój nieformalny. Warsztaty potrwają do dnia 02.07.20113r.

warsztaty doradztwa zawodowego

W dniu 15.07.2013r. rozpoczną się warsztaty doradztwa zawodowego w wymiarze 12 godz. dydak. prowadzone przez doradcę zawodowego . Program przewiduje m.in. diagnozę własnego potencjału zawodowego, dokumenty aplikacyjne, rozmowę kwalifikacyjną, aktywne formy poszukiwania zatrudnienia. Warsztaty potrwają do dnia 16.07.2013r.

grupowa terapia psychologiczna, psychospołeczna i rodzinna

W dniu 21.08.2013r. rozpocznie się grupowa terapia psychologiczna, psychospołeczna i rodzinna w wymiarze 60 godz. dydak., prowadzona przez zespół terapeutów. Program przewiduje m.in. terapię grupową w zakresie dysfunkcji rodziny związanej z problemem wychowania niepełnosprawnego dziecka. Warsztaty potrwają do dnia 22.11.2013r.

wyjazd integracyjny do Sandomiarza

W  dniu 13.09.2013r. beneficjenci  projektu ,,Aktywizacja społeczno-zawodowa na terenie gminy Kiełczygłów” uczestniczyli wspólnie z otoczeniem ( tj. 9-cioro beneficjentów, 12 osób z otoczenia) oraz  dwie osoby pracujące przy projekcie w wyjeździe integracyjnym do Sandomierza. Po zwiedzaniu miasta z pokładu meleksów tj. m.in.  przejazd  śladami  ,,Ojca Mateusza” po sandomierskiej Starówce, zwiedzanie Zbrojowni Rycerskiej Chorągwi Rycerstwa Ziemi Sandomierskiej, przejazd na Bulwar nad Wisłę, rejs statkiem po Wiśle, wszyscy uczestnicy wyjazdu zostali zaproszeni na obiad. Mieli też okazję odpocząć i kupić pamiątki. Po obiedzie dalsze zwiedzanie m.in. Zamku Sandomierskiego, Domu Długosza, kościoła św. Jakuba i kościoła św. Michała.
Zwiedzanie Sandomierza było obsługiwane przez profesjonalnego, licencjowanego przewodnika.

warsztaty "ABC zarządzanie budżetem domowym"

W dniu 01.10.2013r. rozpoczną się warsztaty ,,ABC zarządzania budżetem domowym” w wymiarze 12 godz. dydaktycznych, prowadzone przez specjalistę zarządzania. Program przewiduje m.in. ekonomikę prowadzenia gospodarstwa domowego w trudnych warunkach socjalno-bytowych. Warsztaty potrwają do dnia  02.10.2013r.

 

podsumowanie projektu ,,Aktywizacja społeczno-zawodowa na terenie gminy Kiełczygłów”

W dniu 03 grudnia 2013r. odbyło się spotkanie podsumowujące projekt.
Zaproszenie Kierownika GOPS przyjęli wójt, pracownicy socjalni, a przede wszystkim dziesięcioro  beneficjentów.  Kierownik  GOPS przedstawiła założenia projektu i jego etapy   realizacji.  Wójt   jak  i  Kierownik   Ośrodka złożyli podziękowania wszystkim uczestnikom, którym udało dotrwać do końca  i ukończyć realizację projektu, wręczając  im  certyfikat z uczestnictwa  w projekcie, życząc- aby wiedza  i  umiejętności  wyniesione   podczas  szkoleń  stały  się  dla  nich początkiem  czegoś nowego i dobrego w życiu.
Spotkanie  zakończyło  się uroczystym  obiadem  oraz  wręczeniem  prezentów dla beneficjentów. O smaczny poczęstunek zadbała Restauracja ,,Alibi” z Pajęczna.
Dziękujemy wszystkim uczestnikom projektu za współpracę i zaangażowanie podczas przebiegu zajęć i warsztatów. Życzymy powodzenia w życiu osobistym i zawodowym.

Warto zajrzeć

Ważne telefony

Policja Pajęczno
tel. 34/311 41 11
tel. alarmowy 997

Pomoc lekarska
świąteczna i nocna

SPZOZ w Pajęcznie
ul. Wiśniowa 26
tel. 34 311 25 85
tel. 606 352 451

Powiatowy Zespół
Orzekania o Niepełnosprawności

98-330 Pajęczno
ul. Kościuszki 76 pok. 12
tel. 34/311 31 20 wew. 227

SĄD REJONOWY
Wydział Rodzinny
i Nieletnich

Wieluń Pl. Jagielloński 1
tel. 43/84 20 175