Realizacja 2014

Projekt

 

Aktywizacja społeczno-zawodowa na terenie gminy Kiełczygłów

Projekt,, Aktywizacja społeczno-zawodowa na terenie gminy Kiełczygłów” realizowany w 2014 roku.

- Okres rekrutacji:
Od grudnia 2013r. do marca 2014r. działania pracowników socjalnych ukierunkowane były na wyłonienie 9 osób, które kwalifikowałyby się do uczestnictwa w Projekcie oraz do zawarcia z nimi kontraktów socjalnych.
W Projekcie w 2014r. zaplanowano aktywizację 9 osób – bezrobotnych, nieaktywnych zawodowo, korzystających z pomocy społecznej , z terenu gminy. Zgodnie z Opisem Priorytetów Poddziałania 7.1.1. PO KL, grupę docelową realizowanego projektu maja stanowić osoby:    
-   korzystające ze świadczeń ośrodka pomocy społecznej,
- w wieku aktywności zawodowej,
- bezrobotne lub nieaktywne zawodowe,
- zatrudnione- rolnicy ( korzystający z pomocy GOPS z powodu ubóstwa),
Osoby te powinny być także chętne do współpracy i gotowe do zawarcia kontraktu socjalnego.
Rekrutacja odbyła się na podstawie analizy dokumentów, którymi dysponował Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kiełczygłowie tj. posiadanych wywiadów środowiskowych swoich podopiecznych, z których wynikają przesłanki kwalifikujące do uczestnictwa w Projekcie takie jak: sytuacja rodzinna , materialna, brak motywacji do zmiany, bierność życiowa, dezaktywacja społeczna i zawodowa itp. Po wstępnej analizie dokumentów, pracownicy w trakcie przeprowadzania comiesięcznych  wywiadów środowiskowych  odbywali rozmowy z potencjalnymi kandydatami nt. ich uczestnictwa w projekcie.     
W dniu 26 marca 2014r. odbyło się spotkanie pracowników socjalnych i Kierownika GOPS Kiełczygłów  w sprawie ustalenia listy ostatecznej  oraz na wypadek przerwania uczestnictwa w projekcie  przez któregoś z uczestników- listy rezerwowej.
W procesie rekrutacyjnym uwzględniono 13 osób, z którymi przeprowadzono ostateczne rozmowy pod kątem spełnienia kryteriów  oraz gotowości uczestnictwa w projekcie .
Ostatecznie , po analizie zgromadzonej dokumentacji oraz przeprowadzonych rozmowach  z potencjalnymi uczestnikami , Kierownik GOPS we współpracy z pracownikami socjalnymi ustaliła listę osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie oraz listę rezerwową. Ostatecznie do Projektu zakwalifikowano 8 kobiet i 1 mężczyznę.
Informacja o rekrutacji do projektu była wywieszona na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej Ośrodka.

 

 

 

Kiełczygłów, dn. 05.12.2014r.

 

Notatka ze spotkania podsumowującego projekt ,,Aktywizacja społeczno- zawodowa na terenie gminy Kiełczygłów”

 

           W dniu 05 grudnia 2014r. odbyło się spotkanie podsumowujące projekt. Zaproszenie Kierownika GOPS przyjęli wójt, pracownicy socjalni, a przede wszystkim dziewięcioro beneficjentów. Kierownik GOPS przedstawiła założenia projektu i jego etapy realizacji. Wójt, jak i kierownik Ośrodka złożyli podziękowania wszystkim uczestnikom, którym udało się dotrwać do końca i ukończyć realizację projektu, wręczając im certyfikat z uczestnictwa w projekcie, życząc- aby wiedza i umiejętności wyniesione podczas szkoleń stały się dla nich początkiem czegoś nowego i dobrego w życiu.
Spotkanie zakończyło się uroczystym obiadem oraz wręczeniem prezentów dla beneficjentów. O smaczny poczęstunek zadbała restauracja z Pajęczna.
Dziękujemy wszystkim uczestnikom projektu za współpracę i zaangażowanie podczas przebiegu zajęć i warsztatów. Życzymy powodzenia w  życiu osobistym i zawodowym.

-   Działania  aktywnej integracji ( formy wsparcia):

 

Warsztaty kompetencji psychologicznych

W dniu 19.05.2014r.rozpoczęły się warsztaty kompetencji psychologicznych w wymiarze 24 godz. dydaktycznych . Program warsztatów przewiduje m.in. wzmacnianie poczucia własnej wartości, asertywność, rozwiązywanie konfliktów, walka ze stresem, rozwijanie kompetencji komunikacyjnych. Planowany termin ukończenia warsztatów przewidziany jest na dzień 28.05.2014r.


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Warsztaty doradztwa zawodowego

W dniu 02.06.2014r.rozpoczęły się warsztaty doradztwa zawodowego  prowadzone przez  doradcę zawodowego w wymiarze 18 godz. dydaktycznych. Program przewiduje: m.in.  charakterystykę i wymagania rynku pracy, aktywne metody poszukiwania zatrudnienia, sporządzanie dokumentów aplikacyjnych, listu motywacyjnego, skutecznej autoprezentacji. Warsztaty potrwają do dnia 17.11.2014r.


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kurs "Pracownik małej gastronomii- kucharz/kelner"

W dniu 30.06.2014r. rozpocznie się kurs ,,Pracownik małej gastronomii- kucharz/kelner”  (moduł kelner  będzie realizowany w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy Kiełczygłów , a moduł kucharz w Centrum Gastronomicznym ,,Kubuś” w Bełchatowie) w wymiarze 100 godz. dydak. prowadzone przez wykwalifikowanego trenera.


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

GOPS Kiełczygłów przystąpił do projektu systemowego

W roku 2014r. tut. GOPS przystąpi do realizacji kolejnego projektu systemowego ,,Aktywizacja społeczno zawodowa na terenie gminy Kiełczygłów” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 7.1.1. Projekt będzie realizowany od 01 stycznia do 31 grudnia 2014r.
-  Inicjatywa ta ma na celu wspomaganie oraz wzmocnienie społecznej i zawodowej aktywności wybranej grupy 9 osób, bezrobotnych, nieaktywnych zawodowo,  korzystających ze świadczeń z ośrodka pomocy społecznej poprzez pomoc w podwyższaniu ich kwalifikacji zawodowych ( kursy zawodowe)  a także:
- zajęcia warsztatowe z psychologiem i doradcą zawodowym, które prowadzone są w sposób ciekawy i profesjonalny, cieszą się dużym zainteresowaniem wśród uczestników projektu;
- realizacja tego typu projektu, umożliwia beneficjentom zwiększenie motywacji do działania, zaufania we własne siły, zwiększenia zdolności komunikacyjnych, zwiększenia kwalifikacji zawodowych, umiejętne aplikowanie o pracę i uniezależnienie się od pomocy społecznej;

- beneficjenci projektu mają zapewniony posiłek podczas trwania zajęć, kursów i warsztatów.

Nabór do projektu trwa od 01.01.2014r. do 31.03.2014r.
Bądź aktywny i zgłoś się do GOPS celem wypełnienia Formularza Zgłoszeniowego. Naprawdę warto! Udział w projekcie jest bezpłatny!
Dziękujemy w tym miejscu wszystkim dotychczasowym uczestnikom za aktywny udział w działaniach projektu i za zaangażowanie.

 

Bliższych informacji na temat realizacji projektu udziela:
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Tysiąclecia 25, 98-358 Kiełczygłów
tel.( 43) 842 50 32,fax.842 50 21
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

 

                                                                                                                Załącznik nr 1
                                                                                       do zarządzenia Nr 1/POKL/2014

Regulamin uczestnictwa w Projekcie
,,Aktywizacja społeczno-zawodowa nas terenie gminy Kiełczygłów”

Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Priorytet VII. Promocja integracji społecznej
Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji
Poddziałanie 7.1.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej
§ 1
Informacja o Projekcie

1. Projekt pod  nazwą ,,Aktywizacja społeczno-zawodowa  na terenie gminy Kiełczygłów” realizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kiełczygłowie z siedzibą przy ul. Tysiąclecia 25, 98-358 Kiełczygłów.
2. Biuro Projektu znajduje się w budynku administracyjnym Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kiełczygłowie przy ul. Tysiąclecia 25, pokój nr 14. W biurze projektu przyjmuje  koordynator Projektu. Biuro czynne jest od poniedziałku do piątku od 7.00 do 15.00, telefon 43/8425022 w.32.
3. Pracownicy socjalni uczestniczący w realizacji Projektu, przyjmują w budynku pod wskazanym wyżej adresem, pokoje nr 14 i 16, telefon 43/8425022 w.32  i w. 29. Kontakt z pracownikami możliwy jest od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-15.30.
4.Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa.
5.Użyte w regulaminie określenia oznaczają:

 • Beneficjent- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kiełczygłowie.
 • Projekt- Projekt,, Aktywizacja społeczno-zawodowa na terenie gminy Kiełczygłów”  w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII. Promocja integracji społecznej , Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1.Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej, współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz  budżetu państwa.
 • Biuro Projektu- pokój nr 14 w budynku administracji Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, ul. Tysiąclecia 25, 98-358 Kiełczygłów.
 • Koordynator Projektu- osoba odpowiedzialna za realizację Projektu, jego monitoring i ewaluację.
 • Szkolenie zawodowe- szkolenie umożliwiające nabycie kwalifikacji w określonym zawodzie.
 • Doradztwo zawodowe- konsultacje i rozmowy z doradca zawodowym mające na celu opracowanie indywidualnego planu działania.
 •  Doradztwo psychologiczne- konsultacje i rozmowy z psychologiem mające na celu rozwiązanie problemów uczestników projektu.
 •  Kandydat- osoba ubiegająca się o zakwalifikowanie do udziału w Projekcie.
 •  Uczestnik projektu- kandydat, który spełnił wszystkie wymogi formalne określone we wniosku o dofinansowanie Projektu, otrzymał pozytywna opinię kwalifikacyjną wydaną przez komisję rekrutacyjną oraz dostarczył do Biura Projektu wymaganą dokumentację.
 • Komisja rekrutacyjna- zespół w składzie: kierownik Ośrodka- jednocześnie koordynator Projektu oraz pracownicy socjalni, których zadaniem jest wybór kandydatów spełniających wszystkie wymogi kwalifikacyjne do udziału w Projekcie. Z posiedzenia komisji rekrutacyjnej sporządzony jest protokół.
 •  Deklaracja uczestnictwa w Projekcie- dokument stanowiący wyrażenie zgody na udział w Projekcie.   
   

§ 2
Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji kandydatów, zasady uczestnictwa w Projekcie oraz prawa i obowiązki Uczestników projektu.
2.Projekt realizowany jest w okresie od 1 stycznia 2014r.roku do 31 grudnia 2014roku.
3. Udział Uczestników projektu w Projekcie jest bezpłatny.
4. Koszty uczestnictwa Uczestników w Projekcie ponosi Beneficjent projektu ze środków otrzymanych na realizację projektu.
6. W Projekcie zaplanowano organizację następujących działań ( narzędzi) w ramach aktywnej integracji:
6.1. Realizacja kontraktów socjalnych, w ramach których stosowane będą następujące instrumenty aktywnej integracji:
1) aktywizacja zawodowa- warsztaty doradztwa zawodowego ,
2) aktywizacja społeczna- warsztaty kompetencji społecznych prowadzonych przez psychologa,
3) aktywizacja edukacyjna- projekt zaoferuje możliwość ukończenia kursu zawodowego zgodnego ze zdiagnozowanymi potrzebami uczestników projektu i wymogami lokalnego rynku pracy.

 

7. W Projekcie przewidziano:
- pomoc finansową jako wsparcie na rzecz pokrycia wydatków związanych  z uczestnictwem w projekcie ( np. dojazdy na szkolenia),
- GOPS odprowadzi składki na ubezpieczenie  zdrowotne uczestników Projektu, jeżeli nie przysługuje ono z innego tytułu,
- zapewnienie właściwych warunków lokalowych i sprzętu do realizacjiszkolenia,
- zapewnienie wyżywienia podczas szkolenia,
- zapewnienie materiałów szkoleniowych i dydaktycznych.

§ 3
Zasady uczestnictwa w projekcie  

1. Uczestnikiem projektu mogą zostać osoby, które w dniu podpisania niniejszego regulaminu spełniają następujące kryteria:
- korzystają z pomocy społecznej,
- są w wieku aktywności zawodowej,
- są zagrożone wykluczeniem społecznym,
- nie są objęte wsparciem w ramach innych projektów współfinansowanych przez Unie Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,
- pozytywnie przeszły proces rekrutacji,
- podpisały deklaracje uczestnictwa w Projekcie,
- wyraziły zgodę na przetwarzanie danych osobowych i wykorzystanie wizerunku.
2. Uczestnik Projektu zobowiązany jest do:
- dotrzymania postanowień i terminów zawartych w podpisanym w ramach Projektu kontrakcie socjalnym,
- aktywnego uczestnictwa szkoleniach ogólnych i zawodowych oraz wszystkich formach doradztwa w ilości nie mniejszej niż 80% godzin przewidzianych w ramach szkoleń i doradztwa,
- utrzymanie stałego kontaktu z pracownikiem socjalnym,
- wypełnienie ankiet, kwestionariuszy dostarczanych zarówno przez uczestnika jak i realizatorów szkoleń oraz udzielenia informacji dotyczących swojej aktualnej sytuacji na rynku pracy w trakcie trwania Projektu, a także do 6 miesięcy po jego zakończeniu,
- wypełnienia w trakcie udziału w zajęciach wskazanych w kontrakcie socjalnym kart usługi i list obecności,
- niezwłocznego informowania pracownika socjalnego o przeszkodach uniemożliwiających udział w szkoleniach, formach doradztwa oraz rezygnacji z udziału w projekcie ( wypełnienia oświadczenia),
- usprawiedliwienie wszystkich nieobecności u koordynatora projektu,
- bieżącego informowania pracownika socjalnego o przeszkodach uniemożliwiających udział w Projekcie ( np. podjęcie pracy).
3. Uczestnik projektu ma prawo do:
- udziału w szkoleniach ogólnych i zawodowych oraz wszystkich formach doradztwa,
- ustalenia indywidualnego terminu spotkania  z doradcą w razie zaistnienia usprawiedliwionych okoliczności uniemożliwiających udział w zajęciach z doradcami w terminie wyznaczonym przez realizatora Projektu ( np. choroba),
- zgłaszanie uwag i oceny szkoleń i doradztwa, w których uczestniczy,
- otrzymania materiałów szkoleniowych i dydaktycznych,
- wyżywienia podczas szkoleń,
- pomocy finansowej na dojazd do i z miejsca szkolenia lub pomocy w formie dowozu,
- otrzymania certyfikatów lub zaświadczeń oraz uczestnictwie w szkoleniach,
- otrzymania opinii na temat predyspozycji indywidualnych i zawodowych od doradców,
- opuszczenia maksymalnie 20% godzin szkolenia  lub doradztwa ( większa ilość nieobecności spowoduje skreślenie z listy uczestników Projektu),
- do rezygnacji z udziału w Projekcie bez ponoszenia odpowiedzialności, w przypadku gdy rezygnacja nastąpiła z ważnych powodów osobistych lub zawodowych, niemożliwych do przewidzenia  w chwili podpisania niniejszego regulaminu ( np. choroba, znalezienie zatrudnienia, powołanie do służby wojskowej, itp.)

§ 4
Rekrutacja kandydatów  

1. Rekrutacja kandydatów do Projektu odbywa się zgodnie z zasadą równych szans, w tym          z zasadą równości płci, zakłada bowiem równy dostęp o Projektu zarówno kobiet jak i mężczyzn znajdujących się w grupie potencjalnych Uczestników Projektu, jak i bez względu na wyznanie czy niepełnosprawność.
2. Rekrutacja kandydatów do udziału w Projekcie będzie odbywać się poprzez:
- wyłonienie kandydatów spośród klientów Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kiełczygłowie spełniających kryteria określone we wniosku o dofinansowanie Projektu,
- przeprowadzenie rodzinnego wywiadu środowiskowego, zgodnie z brzmieniem ustawy             o pomocy społecznej,
- indywidualne konsultacje z pracownikiem socjalnym oraz wypełnienie ankiety rekrutacyjnej,
- uzyskanie pozytywnej opinii wydanej przez komisje rekrutacyjną.
3. Po uzyskaniu pozytywnej opinii kwalifikacyjnej każdy z kandydatów zostanie powiadomiony o zakwalifikowaniu się do udziału w Projekcie i terminie spotkania z pracownikiem socjalnym w celu podpisania dokumentów rekrutacyjnych. Kandydaci nie zakwalifikowani do udziału w projekcie  zostaną umieszczeni na liście rezerwowej.
4. W przypadku zakwalifikowania zakładanej grupy, Beneficjent  utworzy listę rezerwową.
W przypadku rezygnacji lub wykreślenia Uczestnika projektu z Projektu, osoby znajdujące się kolejno na liście rezerwowej otrzymują propozycję przystąpienia do udziału w Projekcie.
5. W przypadku nie stawienia się kandydata na spotkanie z pracownikiem socjalnym, jego kandydatura nie będzie brana pod uwagę. Na jego miejsce zostanie wpisany kandydat z listy rezerwowej.
6. Po zakończeniu procedury rekrutacyjnej kandydaci zakwalifikowani do Projektu zobowiązani będą do złożenia/podpisania następujących dokumentów:
- ankiety rekrutacyjnej,
- formularza rekrutacyjnego,
- formularza zgłoszeniowego,
-deklaracji uczestnictwa w Projekcie,
- oświadczenia o wyrażaniu zgody na wykorzystanie wizerunku,
- zgody uczestnika Projektu na udział w badaniach ewaluacyjnych.
7.Kandydaci którzy złożą w/w dokumenty stają się Uczestnikami Projektu.
8. Za dzień rozpoczęcia udziału Uczestnika projektu w Projekcie przyjmuje się datę podpisania deklaracji uczestnictwa w Projekcie.
9. Uczestnik projektu, kończy udział w Projekcie  z chwilą zakończenia realizacji kontraktu socjalnego.
10.Uczestnik projektu może zostać skreślony z listy uczestników Projektu w przypadku nie wypełnienia postanowień zawartych w kontrakcie socjalnym lub naruszenia postanowień niniejszego regulaminu. Decyzję o skreśleniu z listy uczestników Projektu podejmuje w takim przypadku Kierownik GOPS Kiełczygłów na wniosek pracownika socjalnego prowadzącego kontrakt socjalny Uczestnika projektu.
11. Złożone przez kandydata dokumenty rekrutacyjne nie podlegają zwrotowi.

§ 5
Postanowienia końcowe  

1. Regulamin wchodzi w życie 1 stycznia 2014r. i obowiązuje przez czas trwania Projektu.
2. Regulamin jest dostępny w siedzibie  realizującego Projekt i na stronie internetowej Projektu, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
3. Beneficjent zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu oraz wyłącznej interpretacji jego zapisów.
4. Niniejszy regulamin może ulec zmianie w przypadku, gdy będzie to konieczne z uwagi na zmiany wprowadzone do wniosku o dofinansowaniu Projektu, zmianę przepisów prawa lub warunków umowy o dofinansowanie Projektu, a także pisemnego zlecenia wprowadzenia określonych zmian ze strony organów lub instytucji uprawnionych do dokonywania oceny i kontroli realizacji Projektu.
5. Beneficjent zastrzega sobie prawo zaprzestania realizacji projektu w razie rozwiązania umowy o dofinansowanie z Instytucja Pośredniczącą.
6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy kodeksu cywilnego.


 

 

 

„Aktywizacja społeczno-zawodowa na terenie Gminy Kiełczygłów”

 Projekt współfinansowany ze środków Unii  Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Kiełczygłów , dnia 14 kwietnia 2014 roku

 

 

Zapytanie ofertowe

 

Przedmiotem zamówienia jest organizacja i przeprowadzenie na rzecz Zamawiającego usług szkoleniowych w ramach projektu  „Aktywizacja społeczno-zawodowa na terenie gminy Kiełczygłów” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego   oraz świadczenie dostaw i usług ściśle z tymi usługami związanych.

 

kod CPV 80500000-9 (usługi szkoleniowe)

 

Uczestnikami projektu będzie 9 osób (8 kobiet/ 1 mężczyzna), w wieku aktywności zawodowej, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kiełczygłowie

Podstawa prawna trybu zamówienia: art.4 ust.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (tekst jednolity Dz. U. z 2013, poz. 907  z późn. zmianami)

 

 

 

I. Zamawiający:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kiełczygłowie

ul. Tysiąclecia 25

98-358  Kiełczygłów

 

II. Przedmiot zamówienia:

 1. miejsce realizacji : Gmina Kiełczygłów
 2. zamówienie obejmuje następujące zadania:
  1. przygotowanie szczegółowego programu, planu i harmonogramu oraz materiałów szkoleniowych i dydaktycznych
  2. realizację poszczególnych zadań, w tym warsztatów i  kursów  przez wykwalifikowaną kadrę dydaktyczną i specjalistów w danej dziedzinie
  3. koordynację oraz nadzór merytoryczny nad realizowanymi zadaniami
  4. bieżącą współpracę z Zamawiającym w zakresie związanym z realizacją zamówienia
  5. prowadzenie dokumentacji związanej z realizacją zamówienia, w tym dokumentacji warsztatów i kursów,  ściśle wg wytycznych Zamawiającego
  6. zapewnienie materiałów szkoleniowych i dydaktycznych dla 9 uczestników warsztatów i kursów  (teczka, notatnik, długopis oraz materiały szkoleniowe i dydaktyczne do każdego modułu szkoleniowego)
  7. zapewnienie wyżywienia w formie cateringu (przerwa kawowa, obiad - drugie danie mięsne oraz napój) dla 9 uczestników warsztatów i  kursów w  każdym dniu szkoleniowym 
  8. zapewnienie ubezpieczenia NNW dla 9 uczestników projektu na czas realizacji warsztatów i kursów
  9. zapewnienie sali szkoleniowej do przeprowadzenia warsztatów i  kursów  na terenie Gminy  Kiełczygłów
  10. zapewnienie transportu dla 9 Uczestników projektu (tam i powrót) w przypadku realizacji szkoleń poza Gminą Kiełczygłów
  11. wydanie uczestnikom projektu certyfikatów ukończenia  udziału w  warsztatach i poradnictwie indywidualnym
  12. wydanie uczestnikom kursów skierowanych na podnoszenie kwalifikacji zawodowych zaświadczeń MEN, na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie  kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. Nr 186)

 

 

 

3.  Zakres szczegółowy świadczonych usług obejmuje:

 

1/          24 godzin dydaktycznych warsztatu kompetencji psychospołecznych prowadzone przez psychologa dla 9 Uczestników projektu. Program: rozwijanie umiejętności psychospołecznych, efektywna komunikacja, zarządzanie czasem, zwalczanie stresu, rozwiązywanie konfliktów, budowanie poczucia własnej wartości, rozwijanie postaw aktywnych. Termin realizacji: maj 2014 r.

 

2/           18 godzin dydaktycznych warsztatu doradztwa zawodowego dla 9 Uczestników projektu prowadzonego przez doradcę zawodowego, program: diagnoza własnego potencjału zawodowego, dokumenty aplikacyjne, rozmowa kwalifikacyjna, aktywne metody poszukiwania zatrudnienia. Termin realizacji: czerwiec, październik, listopad  2014 r.

 

3/          67 godzin dydaktycznych kursu "Operator wózka jezdniowego z wymianą butli gazowej" dla 1 Uczestnika projektu. Kurs zakończony egzaminem zewnętrznym przed komisją Urzędu Dozoru Technicznego.

 

4/         100 godzin dydaktycznych kursu "Pracownik małej gastronomii - kucharz/kelner" dla 9 Uczestników projektu. Zakres tematyczny zgodny  ze standardami kwalifikacji zawodowych MPiPS. Termin realizacji: lipiec-sierpień 2014 r.

 

5/          Sfinansowanie kosztów badań sanitarno-epidemiologicznych oraz kosztów książeczek do badań sanitarno-epidemiologicznych dla 8 Uczestników projektu. Termin realizacji: czerwiec 2014 r. 

 

III. Termin realizacji zamówienia :

·         zamówienie musi zostać zrealizowane w okresie od miesiąca maja  2014 r.  do miesiąca listopada   2014 r. , zgodnie z harmonogramem realizacji Projektu

·         zamówienie realizowane będzie w dni powszednie od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8.00 do 16.00

·         zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany w harmonogramie zajęć i ilości osób objętych szkoleniem  

 

IV.    Inne istotne warunki  zamówienia:

 1. zamówienie musi być realizowane przez firmę szkoleniową
  • posiadającą wpis do rejestru instytucji szkoleniowych WUP,
  • z poświadczonym referencjami  doświadczeniem w realizacji projektów szkoleniowo – doradczych na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,
  • zapewniająca kompleksowość wykonania usług szkoleniowo - doradczych stanowiących przedmiot niniejszego zapytania ofertowego
  • nie podlegającą wykluczeniu z ubiegania się o zamówienie

 

V. Sposób przygotowania oferty

Ofertę sporządzić należy w języku polskim, w formie pisemnej, na maszynie, komputerze, nieścieralnym atramentem lub długopisem.  Ofertę należy złożyć na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego. Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną. W przypadku składania oferty w siedzibie zamawiającego lub pocztą na kopercie należy umieścić napis „Oferta na szkolenia w ramach projektu „Aktywizacja społeczno-zawodowa na terenie Gminy Kiełczygłów” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego”

 

Załączniki do oferty:

a)       Aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej wystawione nie wcześniej niż na 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

b)       Aktualny wpis do rejestru instytucji szkoleniowych, prowadzony przez właściwy Wojewódzki Urząd Pracy;

c)       Opis sposobu realizacji zamówienia

d)       Wykaz usług szkoleniowo-doradczych zrealizowanych na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym

e)       Oświadczenie o braku wykluczenia do ubiegania się o zamówienie

 

Miejsce i termin złożenia oferty: Ofertę prosimy złożyć osobiście, pocztą lub pocztą elektroniczną do dnia 23 kwietnia  2014 roku, do godziny 9.00  pod adresem

 

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kiełczygłowie

ul. Tysiąclecia 25

98-358 Kiełczygłów

e-mail  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

VI.  Kryterium i sposób oceny oferty:

1         cena – 50 %

Najwyższą liczbę punktów - 50 otrzyma oferta zawierająca najniższą cenę za wykonanie niniejszego zamówienia, a każda następna według poniższego wzoru:

Koszt oferty = Najniższa cena oferty/Cena oferty badanej  x 100 x waga kryterium

W kryterium oceny koszt oferty Wykonawca może uzyskać maksymalnie 50 pkt.

 

2         doświadczenie firmy w realizacji projektów szkoleniowo-doradczych dla osób zagrożonych wykluczeniem   społecznym  -  30 %.

Za każdy zrealizowany projekt szkoleniowo-doradczy dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym Wykonawca otrzyma 1pkt,  przy czym maksymalnie Wykonawca może uzyskać 30 pkt. Kryterium oceny są potwierdzone za zgodność z oryginałem referencje potwierdzające należyte wykonanie zamówienia

 

3         Wartość merytoryczna oferty - Opis sposobu realizacji usługi  - 20 %

 

Opis sposobu realizacji usługi zostanie oceniony pod kątem przedstawionych poniżej podkryteriów:

a)       zabezpieczenie logistyczne, kadrowe,  techniczne i merytoryczne projektu

b)       sposób nadzoru nad prawidłowością realizacji usługi szkoleniowej

Wobec wskazanych powyżej w lit. od a) do c) podkryteriów zostaną przyznane punkty pomocnicze w sposób następujący :

 

0 pkt

Brak opisu

3 pkt

opis ogólny,  świadczący o braku dogłębnej znajomości tematu;

5 pkt

opis szczegółowy poruszający wszystkie zagadnienia dla danego tematu w sposób poprawny merytorycznie;

10 pkt

opis pogłębiony poruszający wszystkie zagadnienia, świadczący o dociekliwości
i dogłębnej merytorycznej i analitycznej znajomości tematu;

 

 

 

Punkty przyznane za kryterium Wartość merytoryczna oferty (W) będą liczone według następującego wzoru:  

 

Nr kryterium:

Wzór:

2

Wartość merytoryczna oferty (W)

Liczba punktów = ( W/ Wmax ) x 20

gdzie:

 - W - liczba punktów cząstkowych przyznanych ofercie w tym 

kryterium

 - Wmax-  maksymalna możliwa liczba punktów cząstkowych do

uzyskania za podkryteria określone  w pkt. 3. Lit. a) do                                         lit. b) w tym kryterium

  - 20 – maksymalna liczba punktów w tym kryterium tj. 20 punktów

 

 

Łączna ocena będzie sumą ocen za poszczególne kryteria.

Zamówienie zostanie udzielone temu Wykonawcy, który w ramach przedstawionych powyżej kryteriów uzyska najwyższą ilość punktów.

 

VII. Wykluczenie z ubiegania się o zamówienie

Z ubiegania się o zamówienie wykluczone są podmioty powiązane osobowo lub kapitałowo z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w  Kiełczygłowie. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe z  Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Kiełczygłowie, rozumie się wzajemne powiązania między Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Kiełczygłowie lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w  Kiełczygłowie lub osobami wykonującymi w imieniu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kiełczygłowie czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

 • Uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej
 • Posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji
 • Pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika
 • Pozostawaniu w związku małżeński, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli

Osoby upoważnione do zaciągania zobowiązań w imieniu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kiełczygłowie:

 • Elżbieta Boczek   –  Kierownik GOPS w Kiełczygłowie

Osoby wykonujące w imieniu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kiełczygłowie czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy:

 • Elżbieta Boczek  – Kierownik GOPS w Kiełczygłowie

 

 

Zatwierdzono dnia 14 kwietnia 2014 r.

Elżbieta  Boczek

Kierownik GOPS w  Kiełczygłowie

 

Załączniki

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 -  Wykaz usług

Załącznik nr 3 - Oświadczenie o braku wykluczenia do ubiegania się o zamówienie

 

 

Załącznik nr 1

 

 

……………………………                                                                                                           ………….. dn. …..................                                                                                                                           

pieczątka oferenta                                                                                                                                  

 

 

FORMULARZ OFERTOWY

 

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kiełczygłowie

ul. Tysiąclecia 25

98-358  Kiełczygłów

 

 

 

                Odpowiadając na skierowane zapytanie ofertowe dotyczące zamówienia publicznego realizowanego na podstawie art. 4 ust.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień Publicznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2013 r. . 907 z późn. zm.), a dotyczącego:

 

Organizacji i przeprowadzenia na rzecz Zamawiającego usług szkoleniowych dla 9 osób w ramach projektu  „Aktywizacja społeczno-zawodowa na terenie Gminy Kiełczygłów” współfinansowanego  ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego   oraz świadczenie dostaw i usług ściśle z tymi usługami związanych.

 

Nazwa (nazwisko) i adres Wykonawcy

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

Nr tel. ............................................................. e-mail .....................................................

Nr fax ………………………………………………………………….……………..

NIP .......................................................................... REGON ........................................

składamy ofertę  następującej treści:

 

Oferujemy wykonanie zamówienia za cenę netto......................................................... zł.

Słownie: ............................................................................................................................ zł.

Obowiązujący podatek VAT   .......%  ............................... zł.

Cena brutto ......................................................................... zł.

Słownie: ............................................................................................................................. zł

                   

 Oświadczamy, że akceptujemy warunki i terminy realizacji przedmiotu zamówienia zawarte w zapytaniu ofertowym z dni 14 kwietnia  2014 r. i w przypadku przyjęcia naszej oferty zobowiązujemy się do realizacji umowy uwzględniającej te warunki.

                   

                                                                                 

Miejscowość, dnia ……………………….                                                              ………………………………

                                                                                                                                   Podpis osoby upoważnionej

 

Załączniki:

 

 

 

Załącznik nr 2

 

WYKAZ USŁUG

 

 

Wykaz usług szkoleniowo-doradczych na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

 Do wykazu należy dołączyć dokumenty potwierdzające, że usługa została wykonana należycie

 

Lp.

Nazwa przedmiotu zamówienia i miejsce jego wykonania

 

Opis wykonywanych prac w ramach realizacji przedmiotu zamówienia

 

Data realizacji przedmiotu zamówienia

 

Oznaczenie Zamawiającego dla którego realizowany był przedmiot zamówienia (nazwa, adres, nr telefonu)

Wartość brutto przedmiotu zamówienia

(PLN)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Miejscowość, dnia ……………………….                                                              ………………………………

                                                                                                                                   Podpis osoby upoważnionej

 

 

 

Załącznik nr 3

 

Oświadczenie o braku wykluczenia z ubiegania się o zamówienie

 

 

……………………………., dnia ……………….. 2014 roku

(miejscowość)

 

 

 

OŚWIADCZENIE

 

Dotyczy projektu: „Aktywizacja zawodowa i społeczne na terenie Gminy Kiełczygłów” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Poddziałanie 7.1.1 POKL

 

 

Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z ubiegania się o zamówienie.

W szczególności nie jestem podmiotem powiązanym osobowo lub kapitałowo z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Kiełczygłowie (*)

 

 

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe z  Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Kiełczygłowie, rozumie się wzajemne powiązania między Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Kiełczygłowie  lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w  Kiełczygłowie  lub osobami wykonującymi w imieniu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kiełczygłowie czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

 • Uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej
 • Posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji
 • Pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika
 • Pozostawaniu w związku małżeński, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli

 

 

Nazwa firmy / pieczątka  ………………………………………………….

 

 

Podpis osoby upoważnionej

 

 

Plik do pobrania:_zapytanie_ofertowe.pdf

 

 

PROJEKT

"AKTYWIZACJA SPOŁECZNO-ZAWODOWA NA TERENIE GMINY KIEŁCZYGŁÓW"    

 

                                                                                                   Kiełczygłów, dnia 23.04.2014r.

 

 

                             INFORMACJA  O  WYBORZE  OFERTY              

 

DOTYCZY: Projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach    Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kiełczyglowie  na podstawie umowy o dofinansowanie w/w projektu w ramach Poddziałania 7.1.1 POKL zawartej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Łodzi.

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kiełczyglowie informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty na realizację szkoleń i warsztatów w ramach projektu współfinansowanego za środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Spośród złożonych ofert na realizację szkolenia za najkorzystniejszą uznano ofertę firmy GLOBAL Training Centre Sp. Z o.o. Oddział w Łodzi, 90-007 Łódź, Plac Komuny Paryskiej 5A pok .204.

 

 

 

                                       

 

                                                                                                                      Elżbieta Boczek
                                                                                                                     Kierownik
                                                                                                                    Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej