Realizacja 2012

Regulamin uczestnictwa w projekcie

 

REGULAMIN
UCZESTNICTWA W PROJEKCIE
,,Aktywizacja społeczno-zawodowa na terenie gminy Kiełczygłów”
 
§ 1
Informacja o projekcie
 
Projekt ,, Aktywizacja społeczno-zawodowa na terenie gminy Kiełczygłów” realizowany jest przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kiełczygłowie (zwanego/ą dalej Projektodawcą), w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet: VII. Promocja integracji społecznej, Działanie: 7.1.Rozwój  i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie: 7.1.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej .
Biuro Projektu znajduje się przy ul. Tysiąclecia 25, 98-358 Kiełczygłów, czynne jest w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.30 do 15.30.
Projekt obejmuje swym zasięgiem gminę Kiełczygłów.
Okres realizacji projektu: od 01.01.2010r. do 31.12.2013r.
Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego(EFS) oraz budżetu państwa.
Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji uczestniczek/uczestników oraz zasady uczestnictwa w projekcie pt. ,,Aktywizacja społeczno-zawodowa na terenie gminy Kiełczygłów,’’ zwanym dalej Projektem.
 
§ 2
Warunki uczestnictwa
 
1.  Uczestniczką/uczestnikiem szkolenia może zostać osoba:
-    nieaktywna zawodowo, bezrobotna zarejestrowana w PUP w Pajęcznie,
-    w wieku aktywności zawodowej,
-    korzystająca/cy ze świadczeń ośrodka pomocy społecznej,
-    zamieszkała na terenie gminy Kiełczygłów.
2.  Warunkiem uczestnictwa w projekcie po spełnieniu warunków określonych w § 2 p. 1 niniejszego regulaminu, jest wypełnienie i przesłanie poczta tradycyjną lub złożenie w biurze projektu:
-   formularza rekrutacyjnego, kompletnie wypełnionego ,opatrzonego datą i podpisanego;
-   deklaracji/zobowiązania uczestnictwa w projekcie;
-   kserokopii dowodu osobistego;
-   poświadczenia o posiadaniu statusu osoby bezrobotnej zarejestrowanej w PUP Pajęczno.
3.   Formularz rekrutacyjny dostępny jest w Biurze Projektu.
4.  Przyjmowane będą jedynie kompletne, poprawnie wypełnione zgłoszenia na właściwym formularzu   rekrutacyjnym, opatrzone data i własnoręcznym podpisem potencjalnej uczestniczki/uczestnika.
5.  Za moment zgłoszenia przyjmuje się chwilę, w której złożone zostały wszystkie wymagane dokumenty.
6.  Decyzja o zakwalifikowaniu danej osoby do udziału w Projekcie została podjęta na podstawie spełnienia w/w kryteriów .Preferowane będą osoby zamieszkałe na obszarze wiejskim.
7.  Z przeprowadzonej rekrutacji  zostanie sporządzona Lista Rekrutacyjna.
 
§ 3
Zasady rekrutacji
 
1.  Sposoby rekrutowania Uczestników projektu:
-   ogłoszenie w lokalnych mediach;
-   plakaty, ulotki;
-   informacja telefoniczna.
2.  Zgłoszenia na listę podstawową będą przyjmowane do momentu uzyskania wymaganej liczby uczestniczek/uczestników dla danego szkolenia. Zgłoszenia, które wpłyną po uzyskaniu określonej liczby uczestniczek/uczestników dla danego szkolenia będą rejestrowane na liście rezerwowej.
3.  Procedura rekrutacyjna składa się z następujących etapów:
-   wypełnienie formularza rekrutacyjnego- przyjęcie zgłoszenia;
-   weryfikacja złożonych dokumentów;
-   sporządzenie listy uczestniczek/uczestników szkolenia.
4. Przystąpienie kandydata do procesu rekrutacji, jest równoznaczne z zaakceptowaniem niniejszego regulaminu.
 
§ 4
Kwalifikacja uczestników szkoleń
 
1.  O zakwalifikowaniu kandydatki/kandydata do projektu będą decydowały następujące kryteria:
-   kryteria formalne:
-   złożenie poprawne wypełnionego formularza zgłoszeniowego;
-   złożenie w biurze projektu wymaganych dokumentów;
-  spełnienie kryteriów wymienionych w § 2 niniejszego regulaminu;
-   kryterium kolejności zgłoszeń.
2.  Rezultatem przeprowadzonej rekrutacji będzie wyselekcjonowanie grupy uczestników, którzy wezmą udział w bezpłatnych warsztatach aktywizujących.
3.  W przypadku niespełnienia wymagań rekrutacji kandydatka/kandydat zostanie poproszony o uzupełnienie braków formalnych. W przypadku nie złożenia uzupełnień formalnych, kandydatka/kandydat zostaje skreślony  z listy uczestników szkolenia. Na miejsce skreślonego kandydatki/kandydata wchodzi pierwsza osoba z listy rezerwowej.
4.  Ogłoszenie wyników rekrutacji kandydatki/kandydata , którzy zostali zakwalifikowani do uczestnictwa w szkoleniu będą informowani o wynikach za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub telefonicznie.
 
§ 5
Prawa uczestnika/uczestniczki szkolenia
 
Każda uczestniczka/uczestnik szkolenia ma prawo do :
1.  udziału w szkoleniu, do którego się zakwalifikowała/ł;
2.  otrzymania materiałów szkoleniowych i innych pomocy  dydaktycznych  do zajęć;
3.  przerw kawowych podczas szkoleń;
4.  otrzymania certyfikatu bądź zaświadczenia o uczestnictwie w danym szkoleniu w ramach Projektu.
 
§ 6
Obowiązki uczestniczki/uczestnika szkolenia
 
Uczestniczka/uczestnik Projektu zobowiązuje się do:
1.  złożenie kompletu wymaganych dokumentów rekrutacyjnych;
2.  podpisania niniejszego regulaminu i jego przestrzegania ;
3.  uczestnictwa we wszystkich zajęciach szkolenia, na które się zakwalifikował – potwierdzonego własnym podpisem na liście obecności;
4.  wypełnienia w trakcie trwania szkolenia ankiet ewaluacyjnych i testów sprawdzających;
5.  bieżącego informowania Kierownika Projektu o wszystkich zdarzeniach mogących zakłócić jego dalszy udział w szkoleniu;
6.  usprawiedliwienia wszystkich nieobecności w terminie do 7 dni od daty zaistnienia zdarzenia;
7.  bieżącego informowania o zmianie swojego statusu ( spełnienia warunków zapisanych w § 2, pkt 1).
 
§ 7
Szkolenia
 
1.  Organizacja cyklu-aktywizującego ma na celu nabycie nowych oraz podniesienie umiejętności zawodowych
przez uczestniczki/uczestników Projektu przez rozwój osobisty i nabycie kompetencji kluczowych.
2.  Program cyklu aktywizującego ( warsztatów, kursu, szkoleń) będzie przedstawiał beneficjentom wykładowca danego szkolenia ,kursu na pierwszym spotkaniu warsztatowym.
3.  Program cyklu szkoleniowego obejmuje specjalności/grupy szkoleniowe będą liczyć odpowiednio:
-   warsztaty aktywności zawodowej ok.40 godz. dydaktycznych ;
-    trening rozwijania kompetencji psychospołecznych ok. 40 godziny dydaktyczne i indywidualne poradnictwo     psychologiczne ok. 5 godzin dydaktycznych dla każdego uczestnika ;
-   kurs prawa jazdy kat. ,,B” ok. 60 godzin dydaktycznych ;
-   szkolenie ,,Agroturystyka” ok. 40 godziny dydaktyczne ;
-   szkolenie ,,Obsługa kas fiskalnych z podstawą księgowości” ok. 32 godziny dydaktyczne ;
-   szkolenie ,,Kosmetyczka ze stylizacją paznokci  ok. 40 godz. dydaktycznych;
-   szkolenie ,,Operator wózków jezdniowych” ok. 59 godz. zajęć dydaktycznych;
-   przeprowadzenie badań z zakresu medycyny pracy ;
-   indywidualne zajęcia terapeutyczne ( po 10 godz. dla każdego uczestnika)  ;
-   kurs ,,I stopnia- Fryzjer” ok. 40 godzin dydaktycznych ;
-   zajęcia integracyjne oraz inne szkolenia zasadne w zależności od potrzeb beneficjentów.
-   skorzystanie z usług fryzjera w formie talonu ( 1 wizyta u fryzjera dla każdego uczestnika)
4.  Harmonogram szkoleń zostanie  przekazany uczestniczce/uczestnikowi.
5.  Każda uczestniczka/uczestnik zobowiązana/y do uczestnictwa w szkoleniu; może opuścić maksymalnie do 20% zajęć szkoleniowo – aktywizujących pod warunkiem usprawiedliwienia nieobecności ( zwolnienia lekarskie, zdarzenia losowe).
6.  W przypadku przerwania szkolenia z winy uczestnika/uczestniczki projektu lub niedotrzymania wymaganego poziomu frekwencji na zajęciach, za wyjątkiem zdarzeń losowych i choroby, uczestniczka/uczestnik zobowiązana/y jest do zwrotu otrzymanych materiałów szkoleniowych, a Projektodawca ma prawo dochodzić zwrotu poniesionych  kosztów.
7.  W przypadku rezygnacji ze szkolenia, uczestniczka/uczestnik zobowiązana/y jest do złożenia pisemnego oświadczenia o rezygnacji z podaniem przyczyny. W sytuacji, gdy przyczyną rezygnacji jest wypadek losowy, uczestniczka/uczestnik zobowiązana/y jest dołączyć do oświadczenia potwierdzającą ten fakt dokumentację.
8.  W przypadku, gdy przyczyna rezygnacji ze szkolenia jest inna niż wypadek losowy, lub dokumentacja potwierdzająca wypadek losowy nie zostanie zaakceptowana przez uczestniczkę/uczestnika Projektu, Projektodawca ma prawo dochodzić zwrotu poniesionych kosztów.
 
§ 8
Postanowienia końcowe
 
1.  Sprawy nieuregulowane niniejszym Regulaminem wymagają formy pisemnej.
2.  Regulamin obowiązuje przez cały okres realizacji Projektu.
3.  Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
4.  Uczestniczka/uczestnik Projektu zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu na skutek zmian w przepisach.
 
 

Raport z rekrutacji

 

do projektu,, Aktywizacja społeczno-zawodowa na terenie gminy Kiełczygłów”   w roku 2012
 
Od  grudnia 2011 roku do  stycznia  2012 roku działania  pracowników  socjalnych ukierunkowane  były na wyłonienie  9 osób,  które kwalifikowałyby  się  do uczestnictwa w Projekcie oraz do zawarcia   z nimi kontraktów socjalnych.
 
W Projekcie w 2012r. zaplanowano aktywizację 9 osób – bezrobotnych, nieaktywnych zawodowo ,niepełnosprawnych, korzystających z pomocy społecznej z terenu gminy. Zgodnie z Opisem Priorytetów Poddziałania 7.1.1 PO KL, grupę docelową realizowanego projektu mają stanowić  osoby:
- korzystające ze świadczeń ośrodka pomocy społecznej,                                                          
- w wieku aktywności zawodowej,
- bezrobotne lub nieaktywne zawodowo,
- niepełnosprawne.
 
 
Osoby te powinny być także chętne do współpracy i gotowe do zawarcia kontraktu socjalnego
Rekrutacja odbywa się na podstawie analizy dokumentów, którymi dysponował Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kiełczygłowie, tj. posiadanych wywiadów środowiskowych swoich podopiecznych, z których wynikają przesłanki kwalifikujące do uczestnictwa w Projekcie takie jak: sytuacja rodzinna, materialna, problemy wychowawcze itp. Po wstępnej analizie dokumentów, pracownicy w trakcie przeprowadzania  wywiadów środowiskowych odbywali rozmowy potencjalnymi kandydatami nt. ich uczestnictwa w projekcie.
 
W dniu 27 stycznia 2012r. odbyło się spotkanie pracowników socjalnych i kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kiełczygłowie w sprawie ustalenia listy ostatecznej oraz na wypadek przerwania uczestnictwa w projekcie przez któregoś z uczestników- listy rezerwowej.
Spotkanie pracowników odbyło się w składzie:
- Kierownik GOPS – Elżbieta Boczek
- pracownik socjalny – Anita Kuśmierek
- pracownik socjalny – Renata Lichnowska
- pracownik socjalny – Aleksandra Tąpała
 
W projekcie rekrutacyjnym uwzględniono 9  osób, z którymi przeprowadzono ostatecznie rozmowy pod kątem spełnienia kryteriów uczestnictwa w projekcie oraz gotowości do uczestnictwa.
 
Ostatecznie, po analizie zgromadzonej dokumentacji oraz przeprowadzonych rozmów z potencjalnymi uczestnikami, Kierownik GOPS we współpracy z pracownikami socjalnymi ustaliła listę osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie oraz listę rezerwową. Ostatecznie do projektu zakwalifikowano 8 kobiet i 1 mężczyznę.

Notatka ze spotkania organizacyjnego

Kiełczygłów, dn. 17.04.2012r.

 

W dniu 17.04.2012r. odbyło się spotkanie organizacyjne w ramach projektu ,,Aktywizacja społeczno- zawodowa na terenie gminy Kiełczygłów’’ współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Spotkanie odbyło się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Kiełczygłów, miało ono charakter organizacyjny.
 
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej przedstawiła założenia projektu i omówiła aktywne formy integracji społecznej.
 
Uczestnicy projektu zostaną objęci kompleksowym wsparciem. Szeroka gama form pomocy jaka zostanie zorganizowana, będzie dostosowana do indywidualnych potrzeb beneficjentów i obejmować będzie m.in. kursy i szkolenia zawodowe: kurs prawa jazdy kat.B, obsługa kas fiskalnych z podstawą księgowości, wizaż i stylizacja paznokci, opiekunka osób starszych, agroturystyka, wózki widłowe; warsztaty( grupowe i indywidualne): z doradcą zawodowym, psychologiem, terapeutą. Wszystkie zainteresowane osoby wykazują chęć wzięcia udziału w powyższym projekcie.

Informacja

 

Kiełczygłów, dn.07.05.2012r.
 
W dniu 02.05.2012r. Pani A. W., zrezygnowała z dalszego uczestnictwa w projekcie ,, Aktywizacja społeczno-zawodowa na terenie gminy Kiełczygłów” z powodu podjęcia pracy.
 
Mając powyższe na uwadze z listy rezerwowej zakwalifikował się do projektu Pan A. S.
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kiełczygłowie informuje, że realizuje szkolenia dla 9 uczestników/uczestniczek tegorocznego projektu systemowego ,,Aktywizacja społeczno-zawodowa na terenie gminy Kiełczygłów”. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Dla uczestników/czek projektu zostanie zrealizowany kompleksowy program szkoleniowo-doradczy z zakresie aktywizacji społecznej, zawodowej, zdrowotnej i edukacyjnej. Projekt realizuje politykę równych szans, zakładając promocję równych szans kobiet i mężczyzn oraz osób niepełnosprawnych.
 
Tematyka tegorocznych szkoleń:
 
1. Trening umiejętności psychospołecznych ( zajęcia grupowe 40 godz. dydaktycznych i indywidualne spotkania z psychologiem po 5 godzin dla jednego uczestnika).
2. Warsztaty aktywnego poszukiwania pracy z doradcą zawodowym (zajęcia grupowe 40 godz. dydaktycznych i indywidualne spotkania z doradcą zawodowym po 5 godzin dla każdego uczestnika.
3. Indywidualne zajęcia terapeutyczne po 10 godzin dydaktycznych dla każdego uczestnika.
4. Warsztaty- wizaż jak zadbać o swój wygląd, 20 godzin dydaktycznych.
5. Kurs prawa jazdy kat.B ( 30 godz. zajęć teoretycznych i 30 godz. zajęć praktycznych).
6. Kurs obsługa kas fiskalnych z podstawą księgowości ( 32 godz. dydaktyczne).
7. Kurs operator wózków jezdniowych ( 59 godz. dydaktycznych).
8. Kurs I stopnia fryzjer ( 40 godz. dydaktycznych).
9. Kurs kosmetyczka ze stylizacją paznokci( 40 godzin dydaktycznych).
10.Skorzystanie z usług fryzjera w formie talonu, 1 wizyta u fryzjera dla każdego beneficjenta
 
Wyżej wymienione kursy realizuje Firma Szkoleniowa ,,BAPEX”, 98-330 Pajęczno, ul. Kościuszki 74.
 
W ramach działań środowiskowych przewiduje się zorganizowanie spotkania integracyjnego, którego celem jest zapoznanie się uczestników w sytuacji pozaszkoleniowej oraz ich integracja, dwu dniowej wycieczki, wyjazdu do kina/teatru, paczki żywnościowe z racji Wielkanocy, spotkanie świąteczne połączone z zakończeniem projektu i wręczeniem paczek świątecznych.

Warsztaty aktywnego poszukiwania pracy

 

Warsztaty aktywnego poszukiwania pracy
 
W dniu 08.05.2012r. rozpoczęły się warsztaty aktywnego poszukiwania pracy z doradcą zawodowym, w formie warsztatów wyjazdowych, zajęcia grupowe w ilości 40 godz. dydaktycznych ( godzina dydaktyczna 45 minut). Zajęcia są prowadzone w Pajęcznie. Uczestnicy mają zapewniony transport w obie strony, ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków oraz wyżywienie. Beneficjenci otrzymali również materiały szkoleniowe i biurowe niezbędne do przeprowadzenia zajęć. Omawiane zagadnienia dotyczyć będą m.in. przygotowania do wejścia na rynek pracy, technik rekrutacji i selekcji, dokumentów aplikacyjnych, rozmowy kwalifikacyjnej, mowy ciała w aspekcie rozmowy kwalifikacyjnej. Zajęcia są prowadzone przez doświadczonego doradcę zawodowego. Na zakończenie warsztatów beneficjenci wypełnią ankietę oceniającą warsztat.  
 
                                                                            

Trening umiejętności psychospołecznych

 

W dniu 14.05.2012r. rozpoczął się cykl warsztatów umiejętności psychospołecznych z psychologiem   w  formie  warsztatów  wyjazdowych,  zajęcia  grupowe  w ilości 40 godz. dydaktycznych  ( godzina  dydaktyczna  45  minut). Zajęcia  prowadzone  są  w Pajęcznie. Uczestnicy  mają  zapewniony  transport  w  obie  strony,  ubezpieczenie  od   następstw nieszczęśliwych wypadków oraz wyżywienie.
 
Zakres  tematyczny  treningu  umiejętności   psychospołecznych  będzie   dotyczył   m.in. sposobów  i stylów  komunikowania   się, asertywności w kontaktach interpersonalnych, umiejętności konstruowania celów, zarządzania czasem i sobą, radzenie sobie ze stresem i  konfliktami   międzyludzkimi.  Beneficjenci  z  dużym   zaangażowaniem   uczestniczą  w zajęciach prowadzonych przez doświadczonego psychologa. Na  zakończenie warsztatów beneficjenci wypełnią ankietę oceniającą warsztat.
 

Kurs prawa jazdy kat. B

 

W dniu 24.05.2012r.rozpoczął się kurs prawa jazdy kat.B, w którym bierze udział 5-ro beneficjentów. Kurs obejmuje 30 godz. zajęć teoretycznych i 30 godz. zajęć praktycznych. Kurs prowadzony jest przez Ośrodek Szkolenia Kierowców, 98-332 Rząśnia, ul.Bielskiego 4.
 
Zapewniony jest transport beneficjentów w obie strony i ubezpieczenie beneficjentów od następstw nieszczęśliwych wypadków.

Wycieczka integracyjna

W dniach 21-22.07.2012r. beneficjenci projektu,, Aktywizacja społeczno-zawodowa na terenie gminy Kiełczygłów” uczestniczyli wspólnie z otoczeniem ( tj. 9-cioro beneficjentów,12 osób z otoczenia) oraz dwóch pracowników socjalnych w wyjeździe integracyjno- turystycznym do Zakopane-Kraków.

Swoisty klimat uliczek, mnóstwo stylowych knajpek oraz galerii jak i synagogi, gotyckie kościoły sprawiły, że beneficjenci przeżyli podróż w czasie. Zwiedzanie Zakopanego jak i Krakowa obsługiwane było przez profesjonalnego licencjowanego przewodnika.

 

    

 

Fryzjerstwo I stopnia

W dniach  od 09.07.2012r. do 13.07.2012r. odbywał się kurs ,, Fryzjerstwo I stopnia, który  obejmował 40 godz. dydaktycznych. Powyższy  kurs  odbywał  się w Pajęcznie    w siedzibie firmy ,,Bapex”, kurs prowadzony był przez profesjonalny zakład fryzjerski. Beneficjentki  miały  zapewniony transport w obydwie strony, możliwość skorzystania      z obiadu oraz przerw kawowych.

 

Operator wózków jezdniowych
W dniach 17.07.2012r. do 26.07.2012r. prowadzony był  kurs ,,Operator wózków jezdniowych”, który obejmował 56 godz. dydaktycznych i prowadzony był w siedzibie firmy ,,Bapex” w Pajęcznie ul. Kościuszki 74. Beneficjenci mieli zapewniony transport w obydwie strony , a także możliwość skorzystania z obiadu i przerw kawowych.

 

Badania lekarskie
 W dniu 26.07.2012r. 9-cioro beneficjentów miało możliwość przeprowadzenia badania lekarskiego. Beneficjenci otrzymali zaświadczenia lekarskie oraz książeczkę zdrowia dla celów sanitarno- epidemiologicznych.

 

Kosmetyczka ze stylizacją paznokci
W dniach 20.08.2012r. do 24.08.2012r. odbył się kurs ,, Kosmetyczka ze stylizacją paznokci”, który obejmował 40 godz. dydaktycznych. Był prowadzony w sali szkoleniowej firmy ,,Bapex” w Pajęcznie, ul. Kościuszki 74. Beneficjenci mieli zapewniony transport w obydwie strony, możliwość skorzystania z obiadu i przerw kawowych.

 

Agroturystyka

W dniach 03.09.2012r. do 07.09.2012r. prowadzony był kurs ,, Agroturystyka ”, który obejmował 40 godzin dydaktycznych był prowadzony przez firmę szkoleniowa ,,Bapex” z Pajęczna, ul. Kościuszki 74, a odbywał się w gospodarstwie agroturystycznym  Barbary i Roberta Deptów ,,Brzozowy Gaj” położone w Skoczylasach 41.Beneficjenci mieli  możliwość skorzystania z obiadu i przerw kawowych. Zajęcia były prowadzone przez doświadczonego wykładowcę. Na zakończenie kursu beneficjenci wypełnili ankiety oceniające kurs.

 

Obsługa kas fiskalnych z podstawami księgowości
W dniach 10.09.2012r. do 13.09.2012r. prowadzony był kurs ,,Obsługa kas fiskalnych z podstawami księgowości”. Kurs obejmował 32 godziny dydaktyczne, był przeprowadzony w sali szkoleniowej firmy ,,Bapex” w Pajęcznie. Beneficjenci mieli zapewniony transport w obydwie strony, możliwość skorzystania z obiadu i przerw kawowych. Zajęcia były prowadzone przez doświadczonego trenera/wykładowcę. Na zakończenie kursu beneficjenci wypełnili ankietę oceniającą kurs.


 

Wizaż- jak zadbać o swój wygląd

 W dniach 01.10.2012r. do 03.10.2012r. prowadzone były warsztaty ,, Wizaż- jak zadbać o swój wygląd”, które obejmowały 20 godzin dydaktycznych. Warsztaty były prowadzone przez firmę szkoleniową ,,Bapex” z Pajęczna, a odbywały się w Salonie Kosmetyczno –Fryzjerskim . Harmonogram warsztatów obejmował takie tematy jak m.in. typy kolorystyczne urody odpowiadające porom roku, rozpoznanie defektów kosmetycznych skory twarzy, określenie, modelowanie i kamuflowanie kształtów twarzy i defektów skóry, tuszowanie mankamentów sylwetki zbyt szczupłej i tęgiej, dobieranie dodatków do sylwetki i typu urody. Zajęcia były prowadzone przez doświadczonego wykładowcę. Na zakończenie warsztatów beneficjenci wypełnili ankietę oceniającą warsztat. Beneficjenci mieli zapewniony transport w obydwie strony, możliwość skorzystania z obiadu i przerw kawowych.


Zajęcia z terapeutą
W dniu od 29.10.2012r. do 06.12.2012r. były prowadzone indywidualne zajęcia terapeutyczne. Zajęcia  obejmowały 10 godzin dydaktycznych dla każdego  beneficjenta. Były prowadzone przez doświadczonego wykładowcę w firmie szkoleniowej ,,Bapex’’. W zajęciach wzięło 9 beneficjentów.

Na zakończenie  każdego kursu beneficjenci wypełniali ankiety oceniające szkolenia /kursy.
Szkolenia zlecono zewnętrznej firmie szkoleniowej, która zapewniła profesjonalnych wykładowców oraz sale szkoleniowe.

 

Spotkanie podsumowujące
W dniu 10 grudnia 2012r. odbyło się spotkanie podsumowujące projekt. Spotkanie zakończyło się uroczystym obiadem, wręczeniem certyfikatów i zaświadczeń z uczestnictwa w projekcie oraz paczek świątecznych dla beneficjentów. Dziękujemy wszystkim uczestnikom projektu za współpracę i zaangażowanie podczas przebiegu zajęć i warsztatów. Życzymy powodzenia w życiu osobistym i zawodowym.

 

 

Projekt ,, Aktywizacja społeczno-zawodowa na terenie gminy Kiełczygłów” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w  ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Człowiek najlepsza inwestycja
Europejski Fundusz Społeczny zapewnia pomoc w rozwoju zatrudnienia  poprzez promowanie możliwości zatrudnienia, ducha przedsiębiorczości, równych szans oraz inwestowania                                    w zasoby ludzkie

Projekt ,,Aktywizacja społeczno–zawodowa na terenie gminy Kiełczygłów’’  
współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 7.1.1. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kiełczygłowie informuje, że w grudniu 2012 roku zakończyła się V edycja realizacji w/w projektu przewidziana na okres od 01.01.2012r. do 31.21.2012r. współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach którego zrealizowane zostały następujące formy wsparcia dla kobiet i mężczyzn:

 - Szkolenia zawodowe  
        - Szkolenia  towarzyszące
- Warsztaty doradcze    
Wsparciem w projekcie objętych zostało 9 osób – kobiet i mężczyzn.
Były to osoby bezrobotne i nieaktywna zawodowo, w tym osoby niepełnosprawne,                      klienci Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kiełczygłowie.
Oferowane przez nas szkolenia i kursy dostosowane były do potrzeb kobiet i mężczyzn.
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kiełczygłowie informuje, że przygotowuje się do  złożenia wniosku  na 2013r.do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi.
Osoby zainteresowane wzięciem udziału w Projekcie w roku 2013 prosimy o zgłaszanie się do Biura Projektu.

Realizator Projektu:                                                                                                                                  
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kiełczygłowie.
ul. Tysiąclecia 18; 98-358 Kiełczygłów
tel. 43/842 50 22 w. 32
tel.kom.661924993
www.kielczyglow.ops.pl

 

Warto zajrzeć

Ważne telefony

Policja Pajęczno
tel. 34/311 41 11
tel. alarmowy 997

Pomoc lekarska
świąteczna i nocna

SPZOZ w Pajęcznie
ul. Wiśniowa 26
tel. 34 311 25 85
tel. 606 352 451

Powiatowy Zespół
Orzekania o Niepełnosprawności

98-330 Pajęczno
ul. Kościuszki 76 pok. 12
tel. 34/311 31 20 wew. 227

SĄD REJONOWY
Wydział Rodzinny
i Nieletnich

Wieluń Pl. Jagielloński 1
tel. 43/84 20 175